Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 w Obwieszczenia

KS.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 130251W w miejscowości Niecieplin gmina Garwolin, w km 0+000,00 ÷ 2+077,00 na działkach o nr ew:. 854/1, 855, 330/2, 5/1, 5/2, 6/4, 287/2, 293, 294, 259, 298/1, 299/2, 303/1, 303/2, 304, 309, 310, 315, 316, 322, 323, 328, 329, 330/11, 333/1, 6/2, 287/1

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Garwolin podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi gminnej Nr 130251W w miejscowości Niecieplin gmina Garwolin, w km 0+000,00 ÷ 2+077,00 na działkach o nr ew:. 854/1, 855, 330/2, 5/1, 5/2, 6/4, 287/2, 293, 294, 259, 298/1, 299/2, 303/1, 303/2, 304, 309, 310, 315, 316, 322, 323, 328, 329, 330/11, 333/1, 6/2, 287/1”. Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Garwolin z/s 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16, z dnia 04.07.2022 r.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Niecieplin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz