Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin”

 w Zapytania Ofertowe

TIP.271.37.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130 tys. zł zamówienie nie podlegające ustawie Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, NIP:826-20-44-712, tel. /25/ 682-05-60, fax./25/ 682-05-67, e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin”

w specjalnościach:

a) konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,

b) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacji sanitarnych,

zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 88) a w szczególności reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi.

III. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Przedmiotem zapytania jest pełnienie nadzoru inwestorskiego – branży budowlanej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania inwestorskiego pn.:  Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin”

Zakres zadania „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin” obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane, roboty sanitarne oraz elektryczne.

W ramach zadania jest opracowanie projektu koncepcyjnego wymiany nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej na syntetyczną, roboty ziemne, zdjęcie podłoża -warstwy wegetatywnej, warstwy podbudowy, warstwy wyrównawczej, demontaż bramek, chorągiewek i obrzeży betonowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w tym zagospodarowania terenu, parkingu, chodników, ogrodzenia szkoły, trybun, zieleni przy Szkole Podstawowej w Rudzie Talubskiej , dz. nr ewid. 318, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 323/4 , 324/2 gm. Garwolin. Wymagane jest opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej etap I PFU:

Przebudowa  stadionu:

 • Wymiana istniejącej nawierzchni naturalnej boiska na trawę sztuczną wraz z warstwami podbudowy,
 • Wybudowane ogrodzenia o wys. h-110 m oddzielającego arenę LA i boisko piłkarskie od strefy widzów,
 • Rozebranie i montaż piłkochwytów w nowej lokalizacji (46mb)
 • Wykonanie utwardzeń – dojść przy istniejącym boisku oraz budynku gospodarczym, utwardzeń pod trybuny, opasek wokół budynku szkoły i bud. szatniowego, chodników łączących zespół sportowy z ulicą od strony nowoprojektowanego parkingu (przy miejscach postojowych dla autobusów),
 • Usunięcie istniejącej , kolidującej z budową drogi i parkingu komory technicznej przy parkingu,
 • Usunięcie koszy z terenu istniejącego, obecnego parkingu
 • Usunięcie istniejącego ogrodzenia terenu szkoły na odcinkach A1 -A-9 i A-14 -A-16 i budowa nowego ogrodzenia wg przebiegu wskazanego w projekcie koncepcyjnym wraz z bramami i furtami na odcinkach B-1-B13 i B-19-B-25o dł. 415 mb.
 • Przebudowa istniejących zjazdów o parametrach zjazdów publicznych z terenu szkoły na ul. Akacjową (droga powiatowa),
 • Wymiana nawierzchni utwardzonych przy budynku szkolnym wraz z budową nowych utwardzeń pod parkingi i drogi wewnętrzne,
 • Wycinka kolidujących drzew z proj. obiektami w szczególności z budową parkingu i ogrodzeniem w zakresie opracowania, zakup i montaż trybun stalowych, modułowych na 152 ms.
 • Wykonanie zadaszonych wiat dla graczy i zawodników rezerwowych przy boisku piłkarskim.
 • Ciągów komunikacyjnych, wjazdów i wejść na teren szkolny.
 • Wykonanie drenażu pod nowoprojektowany parking przy stadionie LA.
 • Zabezpieczenie istniejącej nie podlegającej przebudowie infrastruktury podziemnej, w miejscach wykonywania nowych obiektów (utwardzenia, ogrodzenia, itp.)

Roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie na który udzielona jest gwarancja na okres do dnia 20.12.2023 r., zatem Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia gwarancji bądź wyłączenia części obiektu z gwarancji. Przy wykonywaniu prac należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić bieżni, infrastruktury znajdującej się pod trawą naturalną oraz innych urządzeń. Przed rozpoczęciem prac te kwestie trzeba będzie uzgodnić z Wykonawcą poprzednich robót, czy gwarancja będzie przeniesiona i obecny Wykonawca bierze odpowiedzialność za uszkodzenia. Poprzedni Wykonawca nie będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych części obiektu za zniszczenia nie ze swojej winy.

Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określa: Koncepcja PZT, PFU które zamieszczone są na platformie zakupowej znajdującej się pod adresem: https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wartość najkorzystniejszej oferty na całość zadania:  4.976.887,50 zł brutto

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (odpowiednio dla każdej branży).

Posiadają uprawnienia wymagane ustawami, potwierdzone aktualną kopią zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (dla każdej branży oddzielnie) do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczeniezałącznik nr 2.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

Inspektor nadzoru w branży sanitarnej:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

Inspektor nadzoru w branży elektrycznej:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
 1. Podwykonawcy.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, które należy załączyć do oferty. Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy oświadczeniezałącznik nr 2.

 1. Do oferty należy dołączyć odpowiednio dla każdej branży:

a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego poświadczone z zgodność z oryginałem.

b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego poświadczone z zgodność z oryginałem.

c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego poświadczone z zgodność z oryginałem

V. ZAKRES OBJĘTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

1. Zakres obejmuje pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego wynikający bezpośrednio z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Nadzór nad opracowywaną dokumentacją projektowo-kosztorysową obejmującą etap I PFU,

2) pobyt na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót w trakcie ich wykonywania, z zachowaniem pełnej dyspozycyjności jednak nie rzadziej niż:

a) raz w tygodniu inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,

b) raz w tygodniu inspektor nadzoru inwestorskiego branży instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) raz w tygodniu inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

W przypadku nie wykonywania prac z danej branży wizyty przynajmniej raz w miesiącu.

3) Udział w spotkaniach koordynacyjnych 1 raz w miesiącu. Zamawiający przewiduje organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej).

4) Zamawiający oczekuje reakcji tj. stawienia się na miejscu budowy inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej, inspektora nadzoru branży instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, inspektora nadzoru branży instalacji sanitarnych nie później niż w 2 godziny od chwili skutecznego powiadomienia o koniecznej obecności inspektora nadzoru na terenie budowy.

Obecność na budowie należy każdorazowo potwierdzić wpisem w dzienniku budowy.

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Posiadanie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego dokładnej znajomości dokumentacji projektowej.
 2. Posiadanie dokładnej znajomości treści umowy zawartej między Gminą Garwolin a Wykonawcą robót.
 3. Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej – koordynator, odpowiada za prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej.
 4. Inspektorzy odpowiedniej branży dokonują na fakturach częściowych potwierdzenia wykonania robót co do ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finasowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót a Gminą Garwolin.
 5. Po zakończeniu prac przez Wykonawcę inspektor nadzoru inwestorskiego- koordynator przeprowadza końcowe rozliczenie. W tym zakresie współpracuje z pracownikami Zamawiającego odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji,
 6. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów bhp i ppoż. i utrzymania porządku na terenie budowy.
 7. W ramach swoich uprawnień wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i ppoż. oraz sztuką budowlaną.
 8. Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji.
 9. Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
 10. Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami, projektem budowlanym oraz ofertą Wykonawcy i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 11. Monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez Wykonawcę robót: sporządzenie dla Zamawiającego na koniec każdego miesiąca informacji monitorującej postęp prac na budowie.
 12. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją budowlano – wykonawczą a stanem faktycznym oraz harmonogramem.
 13. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń (na etapie realizacji zadania inwestycyjnego) Wykonawcy robót lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu Zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach.
 14. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach lub usterkach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
 15. Poświadczanie usunięcia przez Wykonawcę robót stwierdzonych wad lub usterek.
 16. Ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń Wykonawcy robót.
 17. Wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie nadzoru autorskiego,
 18. Uczestniczenie w Naradach Budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji (narady koordynacyjne min. 1 raz w miesiącu).
 19. Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu dla celu realizacji czynności wynikających z umowy.
 20. Uczestnictwa w odbiorze ostatecznym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
 21. Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane.
 22. Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
 23. Rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych.
 24. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
 25. Organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu.
 26. Zamawiający wymaga świadczenia usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez podmioty realizujące projekt.
 27. Wykonywanie czynności nadzoru w szczególności zgodnie z :

a) Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 88),

b) Prawem zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

c) Umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, ofertą Wykonawcy robót, sztuką budowlaną.

Roboty budowlane, które będzie nadzorował Inspektor Nadzoru prowadzone będą w oparciu o opracowany przez Wykonawcę harmonogram realizacji robót. Wymaga się od Inspektorów Nadzoru wypełniania obowiązków opisanych w pkt. 1 do 27 roz. VI, dodatkowo potwierdzonych na piśmie.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Inspektor jest zobowiązany do pełnienia nadzoru do czasu rozliczenia końcowego zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

VII. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI.

Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek po wykonaniu prac objętych umową według harmonogramu.

Strony ustalają, że kwota należności wynikająca z faktury VAT/rachunku zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia w/w dokumentów.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na ,,Formularzu ofertowym’’ wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Formularz ofertowyzałącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upoważnioną osobę.

3.Wykonawca do „Formularza ofertowego” dołącza dokumenty lub oświadczenia                     w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(y) podpisującą ofertę (pieczątka imienna oraz podpis).

 1. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w przypadku załączenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć jego tłumaczenie w języku polskim.
 3. Ofertę złożoną za pośrednictwem poczty lub osobiście należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08400 Garwolin oraz opisane:

Oferta na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej               w Gminie Garwolin”

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pok. Nr 100 (sekretariat).

Zamawiający dopuszcza również złożenie ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.kalbarczyk@garwolin-gmina.pl

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2022 r.  do godz. 10:00.

X. OSOBĄ UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Sylwia Kalbarczyk – s.kalbarczyk@garwolin-gmina.pl

OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena oferty                                                            – 100 pkt

 1. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

a) cena ofertowa – 100 pkt – wg następującego wzoru:

L.p. Cena (C) Znaczenie

waga

Metoda oceny
1.  

Cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym.

 

100 Cena oferty najkorzystniejszej

Cena oferty badanej            X   100pkt

 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

– cena oferty najkorzystniejszej – najniższa cena spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg powyższego wzoru.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

 1. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 2. Wyniki postępowania przesłane oferentom za pośrednictwem fax lub e-mail.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU, GDY:

 

 1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. Została złożona przez podmiot:

a)niespełniający warunków udziału w postepowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub

3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo, że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

XIII. ZMIANY UMOWY.

 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszego zapytania wzór umowy (załącznik nr 3).
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.

XIV. POWIĄZANIA OSOBOWE I KAPITAŁOWE.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

XV. INNE

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie wykonawcy.
 3. Wzór umowy.
 4. Klauzula informacyjna z art.13 RODO

Załączniki:

Zostaw komentarz