Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 07.09.2022 r.

 

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie toru rowerowego typu PUMPTRACK, w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin, na terenie działki ew. nr 842/3.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 7 września 2022 r. została wydana na wniosek Gminy Garwolin decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie toru rowerowego typu PUMPTRACK, w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin, na terenie działki ew. nr 842/3.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk  

 

Zostaw komentarz