XL sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XL sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 25 sierpnia 2022 r.).
 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska – Budy Uśniackie – Wola Władysławowska (Gmina Garwolin) – etap II”.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej uchwałę Nr XIX/164/2020 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garwolin na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zgłoszenia kandydatur do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” .
 12. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz