Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krystyna, będącej własnością Gminy Garwolin.

 w Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krystyna, będącej własnością Gminy Garwolin.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Krystyna, oznaczona jako: działka Nr  1830, o powierzchni 2800 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,2800 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1830 położona jest w miejscowości Krystyna gm.Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00038686/6

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gminną bez dostępu do mediów. Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz.951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny „ZLZ” – tereny  przeznaczone do zalesienia.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 20.000,00 zł, słownie dwadzieścia tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie doliczy Vat.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 października 2022r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 ptrze).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), na konto Bank Spółdzielczy w Garwolinie Nr 53921000080000284420000010, w terminie do dnia 20 października 2022 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1830 w Krystynie.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25 6820560 wew. 46.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Garwolin, dnia 2022.09.19

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin, oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Wola Rębkowska w dniach 19 września 2022 roku do 20 października 2022 roku, oraz na stronie www.garwolin-gmina.pl,  na stronie bip Gminy Garwolin.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz