Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

 w Obwieszczenia

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Kłopotowskiego 5,03-718 Warszawa

Telefon: 22 59-79-481, adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

 

 

Warszawa, 23 września 2022 roku

 

PZ-PI-I.7033.56.2021.KM

 

Dotyczy: Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 9, art. 49 i art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne dot. nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, nie może zostać załatwione w terminie określonym w art. 35 Kpa.

 

Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy to 28 października 2022 r.

 

Sprawa nie może zostać załatwiona w terminie z uwagi na konieczność powiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak zwrotu obwieszczeń).

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Garwolin, Urząd Gminy Górzno, Urząd Gminy w Sobolewie, Urząd Gminy Trojanów.

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 paragraf 1 (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
    (przewlekłość).

 

Ponaglenie zawierające uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu

Gospodarki Odpadami,

Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Ochrony Powietrza i Informacji

(-)

Marzena Łuczak-Boresowicz

Zostaw komentarz