Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

        Garwolin, dnia 04.10.2022 r.

TIP.6733.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 503) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 04.10.2022 roku zostało wydane postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego, w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3310C, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 7 położonej w miejscowości Budy Uśniackie, gm. Garwolin.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Budy Uśniackie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.p.l

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz