Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 18 października 2022 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

 

zawiadamia,

 

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej decyzji Wójta Gminy Garwolin z dnia 19 sierpnia 2022 r.; znak: KS.6220.6.2022., określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 130251W w miejscowości Niecieplin gmina Garwolin, w km 0+000,00 ÷ 2+077,00 na działkach o nr ew:. 854/1, 855, 330/2, 5/1, 5/2, 6/4, 287/2, 293, 294, 259, 298/1, 299/2, 303/1, 303/2, 304, 309, 310, 315, 316, 322, 323, 328, 329, 330/11, 333/1, 6/2, 287/1

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Niecieplin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz