Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 20 października 2022 r.

Protokół konsultacji

projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

  1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy Garwolin.

  1. Forma i termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez pisemne zgłaszanie uwag osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Termin konsultacji: 30.09.2022 r. – 19.10.2022 r.

  1. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:

Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz promocji gminy.

  1. Przebieg konsultacji:

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa.

  1. Uwagi do projektu:

W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz