Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 w Obwieszczenia
Warszawa, 19 października 2022 r.
WI-I.746.1.50.2022.DW
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej Kpa, zawiadamiam, że w związku z wpływem wniosku inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ś/c (od 10kPa do 0,5 MPa) ) DN 63 PE 100 RC SDR 11, DN 40 PE 100 RC SDR 11 o łącznej długości L= 357,80 mb, w terenie kolejowym zamkniętym” na terenie dz. ew. nr 211/2 z obrębu 0004 Górki, gm. Garwolin, pow. garwoliński, woj. mazowieckie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Zostaw komentarz