Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

 w Obwieszczenia

Warszawa, 27-10-2022 r.

Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Zarządu Zlewni

w Warszawie

WA.ZUZ.6.4210.473.2022.MSK

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 27 października 2022 r. decyzji udzielającej Zarządowi Powiatu Garwolińskiego, pozwolenia wodnoprawnego:

• przebudowę rowów polegającą na wykonaniu i likwidacji rowów wraz z rozbiórką, budową i przebudową istniejących przepustów pod zjazdami na działkach ewid. nr: 6968/2 w obr. 0001 Miasto Garwolin, 292, 291, 297/1, 297/2, 301, 339, 340, 341/1, 344/7, 345 w obr. 0015 Sławiny gm. Garwolin, 1233/1, 1233/2 obr. 0019 Sulbiny gm. Garwolin, 1, 313, 2/1, 81, 82/2, 82/1, 92/3, 126, 127/3, 128/1, 137, 138/1, 155, 454, 455, 316, 317/6, 775, 341, 342, 343, 344, 345/1, 346, 347, 348/1, 476/4 obr. 0012 Reducin, gm. Górzno,

• wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwudziestu sześciu wylotów przykanalików do rowów przydrożnych na działce ewid. nr 313 w obr. 0012 Reducin, gm. Górzno,

• usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni drogi powiatowej nr 1328W na odcinku Garwolin-Reducin

w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (odc. Garwolin-Reducin)”.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa. Ponadto, stosownie do art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 3 listopada 2022 r.

 

 

DYREKTOR

(-)

Anna Rudlicka

Załączniki:

Zostaw komentarz