XLIII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XLIII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 1430  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji (tj. z 22 września 2022 r., 3 października 2022 r., 10 października 2022 r.).
 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Garwolin za rok 2021.
 16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Garwolin za rok 2021.
 17. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz