Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 10.11.2022 r.

TIP.6733.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 503) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach odwołania, Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego, od wydanej decyzji nr 7 TIP.6733.5.2021 z dni 04.10.2022r. Wójta Gminy Garwolin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3310C, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 7 położonej w miejscowości Budy Uśniackie, gm. Garwolin.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom i pełnomocnikom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 34.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Budy Uśniackie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Zostaw komentarz