Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.11.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 22.12.2022 r.

 

 

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, w miejscowości Rębków gm. Garwolin, na terenie działek ew. nr 48/6, 50/6, 49/3.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000 z późn. zm..) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2022 r. została wydana na wniosek POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP.ZO.O decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, w miejscowości Rębków gm. Garwolin, na terenie działek ew. nr 48/6, 50/6, 49/3.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz