Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2023/2024

 w Aktualności, Wydarzenia z życia szkół

Na podstawie art. 154  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości terminy przeprowadzenia rekrutacji oraz kryteria gminne brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych wraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej 01.02.2023 r.- 10.02.2023 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami 27.02.2023 r.–10.03.2023 r. 22.05.2023 r. –

26.05.2023 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
13.03.2023 r. –31.03.2023 r. 29.05.2023 r. – 07.06.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 04.04.2023 r. 12.06.2023 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
04.04.2023 r. –06.04.2023 r. 12.06.2023 r. –

13.06.2023 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07.04.2023 r. 14.06.2023 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze danej gminyW przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę poniższe kryteria określone przez organ prowadzący.

Wnioski kandydatów rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki.

Kryteria naboru do przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
1

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko

24 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych.
2 Dziecko, którego jeden rodzic (opiekun prawny) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 16 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych.
3 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka 20
4 Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka 10
5 Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, lub rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają na raz w rekrutacji więcej niż 1 dziecko 12 Pisemne oświadczenie rodziców/ rodzica samotnie wychowującego kandydata lub opiekunów/opiekuna prawnego
6 Kandydat uczęszczał do Publicznego Żłobka w Sulbinach 8 Pisemne oświadczenie rodziców/ rodzica samotnie wychowującego kandydata lub opiekunów/opiekuna prawnego

 

Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
1

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego, studiującego rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko

20 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
2 Dziecko, którego jeden rodzic (opiekun prawny) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 10 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
3 Kandydat zamieszkujący w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 8 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
4 Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do wnioskowanej placówki lub rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają na raz w rekrutacji do oddziału przedszkolnego więcej niż 1 dziecko 8
5 Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego kuratora, zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności podanych we wniosku. W tym celu wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu (np. ewidencja ludności, ewidencja osób zobowiązanych do uiszczania opłat za wytwarzane odpady, ewidencja podatkowa) lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.02.2023 r.–10.03.2023 r. 22.05.2023 r. –

26.05.2023 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
13.03.2023 r. –17.03.2023 r. 29.05.2023 r. –

02.06.2023 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 20.03.2023 r. 05.06.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
20.03.2023 r. –22.03.2023 r. 05.06.2023 r. –

06.06.2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.03.2023 r. 07.06.2023 r.

 

Kryteria naboru do klas I w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
1 Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie gm. Garwolin 10 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
2 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej 3 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
3 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy 3 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
4 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowywany przez jednego rodzica 3 Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata
5 Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej 3 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są do klasy I z urzędu.

Załączniki:

Zostaw komentarz