Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dnia 02.02.2023 r.

INFORMACJA o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

W dniu 10 stycznia 2023 roku zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2023 roku.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 1 lutego 2023 roku żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) nie wskazały osób do składu Komisji Konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe Komisje Konkursowe działać będą bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz