Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 28.02.2022 r.

TIP.6730.10.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte na wniosek:

Pola Energii Foto Sp. z o.o.,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek ew. nr 989 i 994 położonych w miejscowości Krystyna, gm. Garwolin.

Podczas ustalania stron postępowania dla w/w przedsięwzięcia, właściciel działki o nr 2197 położonej w m. Krystyna gm. Garwolin nie został ustalony w związku z powyższym osoby roszczące prawo do w/w nieruchomości proszone są o kontakt.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60 wew. 34, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Krystyna, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz