OGŁOSZENIE Wójta Gminy Garwolin w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków

 w Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Garwolin

w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568) o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt jest zobowiązany do opracowania gminnej ewidencji zabytków, która jest podstawą do sporządzania programu opieki nad zabytkami. Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
  • inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Z dniem 4 października 2019 r. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Tym samym zmieniony został wzór karty adresowej gminnej ewidencji zabytku. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędna jest aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i opracowanie nowych kart adresowych. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kolejnym etapem będą prace w terenie polegające na wykonaniu dokumentacji fotograficznej.

Prace inwentaryzacyjne odbędą się w terminie od 14 do 16 kwietnia 2023 r.

Wójt Gminy Garwolin zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Garwolin o udostępnienie w miarę możliwości terenów obiektów zabytkowych w celu poprowadzenia badań (dokumentacja fotograficzna) oraz nieutrudnianie prac dokumentacyjnych.

Osoba inwentaryzująca będzie posiadała upoważnienie Wójta Gminy Garwolin do przeprowadzenia dokumentacji.

Obowiązujący wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Załączniki:

Zostaw komentarz