Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

        Garwolin, dnia 30.05.2023 r.

TIP.6733.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1301 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokonano uzgodnień, niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 kV Pilawa na działkach o numerach 1170, 1171, 1169, 1154, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765/1, 763, 748, 1150/3, 1150/4, 723/1, 706/1, 314/3, 310, 270/1, 269/1, 314/1, 269/2, 268, 309/2, 308/2, 307. 306, 270/2, 267, 266, 265, 264, 263, 1104/2, 1104/1, 259/2, 258, 257/2, 256/2, 255/2, 254/2, 1102/2, 251/2, 250, 1101, 247, 246/3, 245, 244, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 234, 1099, 228, 1098, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 1097, 198, 197, 196, 195/1, 194, 193, 1095/5, 185, 181, 184, 183, 180, 179, 178, 1094, 175, 174, 173, 1093, 167, 1092/2, 1092/1, 1091, 162/1, 1248/14, 1248/18, 1090/1, 156/4, 155/1, 154, 1089/2, 1088, 142, 140/2, 139/2, 138, 137, 119, 118, 117, 116, 111, 112, 110, 413, obr. Miętne, 1348/2, 332/1, 789, 787/2, 785, 783,  obr. Wola Rębkowska, gm. Garwolin, 276, 278, 280/1, 280/3, 282/2, 587, 166, 164/2, 168, 167/1, 165/3, 163/2, 163/1, 160/2, 160/1, 157, 153, 149/3, 149/2, 149/9, 149/7, 627, 149/4, 149/6, 148/11, 148/9, 148/8, 585, 91/3, 89/13, 89/12, 580/7, 17/10, 14/8, 12/2, 10/2, 8/2, 6, 4, 2, 3/7, 1/2, , obr. Lipówki, gm. Pilawa.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 34.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, oraz w  miejscowości Wola Rębkowska, Miętne gm. Garwolin, Lipówki gm. Pilawa,  gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz