Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Plany i studium do wyłożenia

Garwolin, dnia 10.05.2023 r.

TIP.6721.2.2020

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. nr1027/4  położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin.

Na podstawie art. 17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy Garwolin nr XIX/162/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 1027/4położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. nr 1027/4 położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 23.05.2023 r. do 22.06.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Planowania Przestrzennego ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin w pokoju nr 209, w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej https://uggarwolin.bip.gov.pl/ w zakładce „plany i studium – uchwalenie”, lub na https://www.garwolin-gmina.pl/ w zakładce „o gminie”- „plany i studium do wyłożenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 05.06.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),  każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Garwolin na adres Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, lub za pomocą środków komunikacji elektrycznej na adres: urzad@garwolin-gmina.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2023 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy składać do Wójta Gminy Garwolin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2023 r. Stosownie do art. 40 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektrycznym.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Garwolin została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: https://www.garwolin-gmina.pl/k/ochrona-danych-osobowych/.

 

 

Wójt  Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Załączniki:

Zostaw komentarz