Ogłoszenie o przetargu

 w Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rębkowska, będących własnością Gminy Garwolin.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka nr  661, o powierzchni 1500 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gruntowa (budynek jednorodzinny i budynek gospodarczy) o łącznej pow. 0,1500 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 661 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona księga  wieczysta nr SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka w części oznaczona jest jako tereny „RO”- tereny zabudowy zagrodowej i w części jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 376.000,00 zł, słownie; trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23% od powierzchni 0,1064ha.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3.760,00 zł, słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 000,00, słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 661 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  850, o powierzchni 5200 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,5200 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 850 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka w części oznaczona jest jako tereny „RO”- tereny zabudowy zagrodowej i w części jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 203.000,00 zł, słownie; dwieście trzy tysiące złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23% od powierzchni 0,0349ha.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 2.030,00 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 21.000,00, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 850 w Woli Rębkowskiej.

 

 

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka nr  851/1, o powierzchni 1600 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 851/1 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta nr SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto59.000,00 zł, słownie; pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie doliczony VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 590,00 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 6.000,00zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 851/1 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1070/2, o powierzchni 1300 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1300 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1070/2 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową z dostępem do mediów: energia.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto47.000,00 zł, słownie; czterdzieści siedem tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 470,00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1070/2 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1073/1, o powierzchni 400 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0400 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1073/1 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową bez dostępu do mediów.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto15.000,00 zł, słownie; piętnaście tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 1.500,00, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1073/1 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1072/4, o powierzchni 600 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1072/4 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową z dostępem do mediów: energia.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 22.000,00 zł, słownie; dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 220,00 zł, słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 2.200,00, słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1072/4 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1071, o powierzchni 1000 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1000 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1071, położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową bez dostępu do mediów.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 37.000,00 zł, słownie; trzydzieści siedem tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 370,00 zł, słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 4.000,00, słownie: cztery tysiące złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1071 w Woli Rębkowskiej.

 

 1. 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2023 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku onabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium nie podlega zwrotowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25 6820560 wew. 46.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Garwolin, dnia 5.07 .2023

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rębkowska w dniach 5 lipca 2023 roku do 8 sierpnia 2023 roku oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl i na stronie bip Gminy Garwolin.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz