Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

                                                                       Garwolin, dnia 14.07.2023 r.

TIP.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 977), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek:

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin, na terenie działki ew. nr 764.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60 wew. 34, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz