Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji

 w Obwieszczenia

KS.6220.3.2023

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia,

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1150/4 w obrębie Miętne, Gmina Garwolin”

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Garwolin podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1150/4 w obrębie Miętne, Gmina Garwolin”. Decyzja ta została wydana na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, z dnia 04.05.2023 r.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Miętne, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz