Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Rębkowie

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 27.05.2024 r.

TIP.6733.1.2024

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 977 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) zawiadamiam że zostało wszczęte na wniosek:

P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanej decyzji Nr 1 z dnia 14.03.2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr „GAR3312C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Rębków gm. Garwolin,  na terenie działki ew. nr 193/1.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 41, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz