Obwieszczenie WÓJTA GMINY GARWOLIN w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Garwolin Nr 1 z dnia 14.03.2024 r. znak: TIP.6733.1.2024, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „GAR3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Rębków gm. Garwolin,  na terenie działki ew. nr 193/1

 w Obwieszczenia, Obwieszczenia i zawiadomienia pozostałe

        Garwolin, dnia 17.06.2024 r.

TIP.6733.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Garwolin Nr 1 z dnia 14.03.2024 r. znak: TIP.6733.1.2024, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „GAR3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Rębków gm. Garwolin,  na terenie działki ew. nr 193/1, obręb Rębków gm. Garwolin.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 41.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin
/-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz