ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garwolin

 w Przetargi, Zapytania Ofertowe

Garwolin, dnia 12.06.2024 r.

KS.6140.2.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130 tys. zł zamówienie nie podlegające ustawie Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

Zwracam się z zapytaniem ofertowym do złożenia oferty (formularz ofertowy w załączeniu) i przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garwolin, ich transport, utrzymanie oraz zapewnienie opieki nad tymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2026 roku.

 

Zamawiający:

Gmina Garwolin
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin

NIP: 826-20-44-712
telefon: /25/ 682-05-60
e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl

 

Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje:

 1. Realizacja zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garwolin oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od dnia podpisania umowy do30 czerwca 2026 roku będzie polegać na:
 • wyłapywaniu bezdomnych zwierząt (psów/kotów) z terenu Gminy Garwolin oraz zapewnienia im miejsca w schronisku;
 • przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753);
 • poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebranie zwierzęcia (psa/kota) ze schroniska, bez jakichkolwiek odpłatności;
 • w dniu przyjęcia psa do schroniska założenie zwierzęciu karty ewidencyjnej, w której jest zdjęcie danego psa (kolorowa fotografia psa z uwiecznieniem jego pełnej sylwetki), opis przyjęcia zwierzęcia (data, miejscowość i ulica z jakiej zwierzę – pies zostało odłowione), data kwarantanny, jego opis (wiek zwierzęcia, nr wszczepionego chipu, uwagi do stanu zwierzęcia w dniu przyjęcia) oraz ze szczegółowy opis leczenia. Kopia takiej karty w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia psa do schroniska wysyłana jest drogą mailową na adres Urzędu Gminy Garwolin, która stanowi dowód do uregulowania należności za zleconą usługę. Karta, o której mowa musi być na bieżąco uzupełniana o wykonane zabiegi weterynaryjne, a w dniu adopcji, zbiegu, padnięcia, eutanazji zwierzęcia kopia tej karty wysyłana będzie do urzędu na adres mailowy podany w umowie;
 • traktowanie w sposób humanitarny odłowionych zwierząt w tym zapewnienie im odpowiedniego wyżywienia, dostępu do wody pitnej, opieki weterynaryjnej oraz właściwych warunków bytowych;
 • zapewnienia usług weterynaryjnych: w tym m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczania, odkleszczania, zaczipowania;
 • eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie, po wcześniejszym uzyskaniu opinii lekarza weterynarii;
 • wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska niezwłocznie po 14-dniowym okresie kwarantanny i zaszczepieniu przeciw wściekliźnie;
 • w razie konieczności udzielenia pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych lub chorym Zleceniobiorca zapewni pomoc lekarza weterynarii;
 • w razie konieczności odłowienia psa, który pokąsał człowieka Zleceniobiorca zobowiązuje się do jego schwytania i poddania obserwacji przez lekarza weterynarii, z którym ma podpisaną umowę na świadczenie usług w tym zakresie;
 • prowadzenia strony internetowe lub w innych mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, na której systematycznie będą umieszczane zdjęcia psów i kotów przebywających w schronisku z terenu gminy Garwolin;
 • umożliwienia adopcji psów w godzinach funkcjonowania schroniska;
 • prowadzenia intensywnych działań adopcyjnych (tzn. prowadzenie strony internetowej i ogłaszania przyjętych zwierząt na portalach internetowych do tego przystosowanych np. OLX, Alegratka, Lento, Facebook, Instagram oraz prowadzenie akcji adopcyjnych) mających na celu przekazanie ich nowym właścicielom lub opiekunom;
 • wydawania do adopcji wyłącznie zwierząt wysterylizowanych/wykastrowanych na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w regulaminie schroniska oraz zaszczepionych z aktualną książeczką zdrowia;
 • współpracy z wolontariuszami/organizacjami pozarządowymi (mającymi w statucie ochronę praw zwierząt);
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i odłowienia psa, który pokąsał człowieka w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, Komendę Powiatową Policji w Garwolinie lub Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Garwolinie;
 • przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych informacji o stanie zwierząt w schronisku oraz raportu rocznego dot. zwierząt odłowionych z terenu Gminy Garwolin, t.j. ilość zwierząt przyjętych i przebywających w schronisku z terenu Gminy Garwolin i ilość zdjętych ze stanu z podaniem przyczyn;
 • zapewnienia całorocznej gotowości do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni roku z uwzględnieniem także dni wolnych od pracy, w tym sobót, niedzieli i świąt;
 • w miesiącu, w którym co najmniej jedno zwierzę zostało przyjęte do Schroniska Wykonawca pomniejsza cenę za wyłapanie, transport oraz przejęcie obowiązku dalszej opieki nad zwierzęciem o kwotę miesięcznej opłaty za rezerwację miejsca w schronisku.
 1. Wykonawca nie może wyłapać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby przez pracownika Zamawiającego. Pracownik Zamawiającego zgłasza potrzebę odłowienia zwierzęcia drogą mailową bądź telefonicznie.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania odłowionych zwierząt do schroniska posiadającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z dnia 2023 r., poz. 1075).
 3. W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca musi zabezpieczyć urządzenia i środki, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. Środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

W ciągu roku do schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywanych jest około 10 psów odłowionych z terenu Gminy Garwolin. Szacowana ilość przekazywanych do schroniska około 2 kotów rocznie.

 

Termin realizacji zadania:

Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2026 r.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Grzegorz Góźdź – tel. /25/ 682-05-60 wew. 33, e-mail: g@garwolin-gmina.pl .
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu Gminy Garwolin.

 

Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub jego kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,
 • decyzja o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 • aktualna decyzja wydana przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalająca na prowadzenie schroniska dla zwierząt- jeśli Wykonawca posiada własne schronisko lub jej kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć umowę zawartą ze schroniskiem, że zwierzęta z terenu Gminy Garwolin zostaną przyjęte lub jej kopię potwierdzoną przez oferenta za zgodność z oryginałem,
 • aktualną umowę zawartą z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku lub jej kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem
 1. Wykonawca w dniu podpisania umowy powinien posiadać aktualne zezwolenie Wójta Gminy Garwolin na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub jeśli go nie posiada, złożyć kompletny wniosek o wydanie ww. zezwolenia.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
 2. pisemnej w siedzibie Urzędu, pok. nr 100 (sekretariat, 1 piętro),
 3. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, z dopiskiem „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garwolin, ich transport, utrzymanie i zapewnienie opieki nad tymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt”,
 4. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl
 5. za pośrednictwem platformy e-puap.Termin składania ofert upływa dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00.

Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena za psa C1: 50%, liczona wg wzoru:

C1 = C1min x 50 pkt
C1x

C1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę za psa,
C1min – najniższa zaoferowana cena za psa,
C1x – cena rozpatrywanej oferty za psa.

 

b) Cena za kota C2: 10%, liczona wg wzoru:

C2 = C2min x 10 pkt
C2x

 

C2 – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę za kota,
C2min – najniższa zaoferowana cena za kota,

C2x – cena rozpatrywanej oferty za kota.

 

c) Oplata za utrzymanie miejsca w schronisku C3: 20%, liczona wg poniższych kryteriów:

 • brak opłaty – 20 pkt,
 • 0,01 zł – 500,00 zł – 15 pkt,
 • 500,01 zł – 1.500,00 zł – 10 pkt,
 • 500,01 zł – 2.400,00 zł – 5 pkt,
 • powyżej 2.400,01 zł – 0 pkt

 

d) wskaźnik adopcji: 20 % , liczony wg wzoru:

A = Ia x 20 pkt
Ip

A – ilość punktów przyznanych danej ofercie za wskaźnik adopcji,

Ia – ilość psów oddanych do adopcji w 2023 r.,

Ip – ilość psów przyjętych lub przekazanych do schroniska w 2023 r.

 

e) łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie, liczona wg wzoru:

L = C1 +C2 + C3 + A

L – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie.

C1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę za psa,

C2 – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę za kota,

C3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie za opłatę za utrzymanie miejsca w schronisku,
A – ilość punktów przyznanych danej ofercie za wskaźnik adopcji,

 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.garwolin-gmina.pl/ oraz drogą e-mail.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowo-cenowy – załącznik Nr 1

2) Wzór umowy – załącznik Nr 2.

Załączniki:

Zostaw komentarz