Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Garwolin Uchwały Nr II/11/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Garwolin.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu planu ogólnego gminy, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Garwolin pod adresem: https://uggarwolin.bip.gov.pl/procedury-planistyczne-dotyczace-sporzadzenia-zmiany-planu-ogolnego/ oraz w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin (pokój nr 209) i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego gminy oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 września 2024 r.
 Wnioski należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin lub pocztą na adres Urzędu – ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin;
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 209 w Urzędzie Gminy Garwolin;
  • w formie elektronicznej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797, z późn. zm.) na adres: urzad@garwolin-gmina.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Garwolin (ePUAP: /wiejska/SkrytkaESP).

Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509) dostępnym do wypełnienia w Urzędzie Gminy Garwolin (pokój nr 209) lub do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garwolin w zakładce „Rejestr urbanistyczny” → „Procedury planistyczne dotyczące sporządzenia/zmiany Planu ogólnego”. Składający wniosek podaje: swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej – o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; może także podać dodatkowe dane do kontaktu jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Garwolin: https://uggarwolin.bip.gov.pl/procedury-planistyczne-dotyczace-sporzadzenia-zmiany-planu-ogolnego/ , przy uwzględnieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do pobrania:

– Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Garwolin z dnia 6 czerwca 2024 r.

– Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego.

Zostaw komentarz