Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 27.06.2024 r.

 

KS.6220.7.2024

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 61 §1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Grzegrzółki, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wykonania systemu nawodnień ciśnieniowych dla potrzeb nawadniania plantacji borówki amerykańskiej na działkach nr 117/2 i 118/13 wodą ze studni głębinowej na działce nr 118/12 w m. Parcele Rębków, gm. Garwolin.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16. Akta sprawy – pokój nr 200, tel. (25) 682-05-60 wew. 33.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 § 1 Kpa zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Parcele Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.pl i https://uggarwolin.bip.gov.pl/. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Garwolin 

Marcin Kołodziejczyk

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Wnioskodawca
  2. Gmina Garwolin

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 16

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie,

stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej,

tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy w Garwolinie

i w miejscowości Parcele Rębków– zgodnie z art. 49 Kpa

  1. a/a.

 

 

 

Zostaw komentarz