Ogłoszenie przetargu

 w Obwieszczenia, Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Miętne, będącej własnością Gminy Garwolin.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Miętne, oznaczona jako: działka nr 937/4, o powierzchni 390 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0390 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 937/4 położona jest w miejscowości Miętne gm. Garwolin, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr SI1G/00068038/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gminną z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka przeznaczona jest jako tereny poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 70.000,00 zł, słownie; siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie doliczony VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 700,00 zł, słownie: siedemset złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 7 000,00, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010, w terminie do dnia 24 lipca 2024 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 937/4 w Miętne.

 

 1. 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2024 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przyul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium nie podlega zwrotowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25682 05 60 wew. 37.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Garwolin, dnia 28.06.2024 r.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin i  tablicy ogłoszeń w miejscowości Miętne w dniach 28 czerwca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r. oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz