Ogłoszenie przetargu

 w Obwieszczenia, Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rębkowska, będącej własnością Gminy Garwolin.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka nr  661, o powierzchni 1500 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gruntowa (budynek jednorodzinny i budynek gospodarczy) o łącznej pow. 0,1500 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 661 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona księga  wieczysta nr SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka w części oznaczona jest jako tereny „RO”- tereny zabudowy zagrodowej i w części jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 310.000,00 zł, słownie; trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3.100,00 zł, słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 31 000,00, słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010, w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 661 w Woli Rębkowskiej.

 

 1. 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2024 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku onabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium nie podlega zwrotowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25 6820560 wew. 37.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rębkowska w dniach od 5 lipca 2024 roku do 8 sierpnia 2024 roku oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz