Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 21.Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) dla wszystkich obszarów objętych planem.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

 

Uchwała Nr XXIX/253/2017

RADY GMINY GARWOLIN

z dnia 28.12.2017 roku

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)  art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) w wykonaniu Uchwały nr XXI/182/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28.12.2017 r. po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin uchwalonego uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr XIV/137/2000 z dnia 28.12.2000 r. Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

 

 • 1.
 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin uchwalonego uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr VI/33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku.
 2. Uchwała składa się z następujących, integralnych części:

1) tekstu zmiany planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 2.

 

 • 2.

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin nie ulega zmianie.

 

 • 3.

Zmiana planu dotyczy:

 • zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym określenia wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, wskaźnika intensywności zabudowy, kąta nachylenia dachów, ilości kondygnacji i określenia rodzaju dachów,
 • lokalizowania obiektów od linii kolejowej i infrastruktury technicznej,
 • zakazu lokalizowania budynków w niektórych strefach oraz ich rozbudowy i przebudowy,
 • zaktualizowania pojęcia usług i rzemiosła uciążliwego w związku ze zmianą przepisów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 • 4.

Zmienia się ustalenia planu w następujący sposób:

 1. § 5 ust. 1 pkt 16) planu przyjmuje brzmienie:

16) usługach i rzemiośle uciążliwym – należy przez to rozumieć usługi i rzemiosło, które mogą powodować uciążliwą emisję substancji i energii, lub dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany lub będące następującymi inwestycjami: stacje dystrybucji paliw płynnych, piekarnie, zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości zatrudniające powyżej 5 pracowników, stolarnie, tartaki, usługi wymagające dostaw częściej niż raz na 2 dni i samochodami cięższymi niż 3,5 tony, magazyny i składy, usługi handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 300 m²,

 1. § 8 ust. 2 pkt 3) planu przyjmuje brzmienie:

3) obowiązuje intensywność zabudowy do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%,

 1. § 8 ust. 2 pkt 5) planu przyjmuje brzmienie:

5) obowiązuje przykrycie budynków dachami dwu lub wielospadowymi o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 15-45 st., przy czym dopuszcza się dachy jednospadowe o spadku do 45 st. dla budynków innych niż mieszkalne,

 1. § 8 ust. 2 pkt 7) zostaje skreślony,
 2. § 8 ust. 5 pkt 2) lit. d) planu przyjmuje brzmienie:
 3. d) obiekty i urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku,
 4. § 8 ust. 5 pkt 4) planu przyjmuje brzmienie:

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – cztery kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, dopuszcza się również 1 kondygnację podziemną,

 1. § 8 ust.5 pkt 6) planu przyjmuje brzmienie:

6) obowiązuje przykrycie budynków dachami płaskimi  oraz dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem 15-45 st.; dopuszcza się dachy łukowe bez określenia kąta nachylenia połaci,

 1. § 8 ust. 5 pkt 9) planu zmienia się poprzez dodanie wyrazów:

Zakaz nie dotyczy obiektów związanych z obiektami sportu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

 1. § 8 ust. 9 pkt 4) planu przyjmuje brzmienie:

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 12,0 m do zwieńczenia ścian,

 1. § 8 ust. 9 pkt 5) planu przyjmuje brzmienie:

5) obowiązuje przykrycie budynków dachami jedno-, dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem do 30 st.,

 1. § 8 ust. 10 pkt 4) planu przyjmuje brzmienie:

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 12,0 m do zwieńczenia ścian,

 1. § 8 ust. 10 pkt 5) planu przyjmuje brzmienie:

5) obowiązuje przykrycie budynków dachami jedno-, dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem do 30 st.,

 1. § 8 ust. 10 pkt 8) planu przyjmuje brzmienie:

8) ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na obiekty i tereny usług nieuciążliwych,

 1. § 8 ust. 12 pkt 2) lit. e) planu przyjmuje brzmienie:
 2. e) budynki gospodarcze i garażowe,
 3. § 8 ust. 12 pkt 3) planu przyjmuje brzmienie:

3) obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 50 % terenu,

 1. 8 ust. 12 pkt 4) planu przyjmuje brzmienie:

4) obowiązuje intensywność zabudowy do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30 %,

 1. § 8 ust. 12 pkt 6) planu przyjmuje brzmienie:

6) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – trzy kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, dopuszcza się również 1 kondygnację podziemną,

 1. § 8 ust. 12 pkt 7) planu przyjmuje brzmienie:

7) obowiązuje przykrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem 15-45 st., przy czym dopuszcza się dachy jednospadowe o spadku do 45 st.dla budynków innych niż mieszkalne,

 1. § 8 ust.12 pkt 9) zostaje skreślony,
 2. § 8 ust. 12 pkt 10) planu przyjmuje brzmienie:

10) ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej,

 1. § 8 ust. 12 pkt 11) planu przyjmuje brzmienie:

11) ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na nieuciążliwe usługi i działalność produkcyjną, pod warunkiem ograniczenia oddziaływania,

 1. § 8 ust.14 pkt 2) lit. a), planu przyjmuje brzmienie:
 2. a) budynki usługowe, mieszkalne, gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle rolnicze,
 3. § 8 ust. 14 pkt 5) planu przyjmuje brzmienie:

5) obowiązuje przykrycie budynków dachami jedno-, dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem do 45 st.,

 1. do § 8 ust. 14 po pkt 10) planu dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

11) ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na obiekty zabudowy zagrodowej lub usługowej,

 1. § 8 ust. 17 pkt 6) planu zmienia się poprzez dodanie wyrazów:

Zakaz nie dotyczy już istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, dla których dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę z zachowaniem odległości od ściany lasu określonej w przepisach techniczno-budowlanych. W takim przypadku obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w rozdziale 4 § 8 ustęp 12 punkty 3, 4, 6 i 7. ,

 1. § 8 ust. 18 pkt 6) planu zmienia się poprzez dodanie wyrazów:

Zakaz nie dotyczy już istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, dla których dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę z zachowaniem odległości od ściany lasu określonej w przepisach techniczno-budowlanych. W takim przypadku obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w rozdziale 4 § 8 ustęp 12 punkty 3, 4, 6 i 7.,

 1. § 8 ust. 20 pkt 2) lit. e) planu przyjmuje brzmienie:
 2. e) obiekty i urządzenia hydrotechniczne,
 3. § 8 ust. 20 pkt 9) planu przyjmuje brzmienie:

9) obowiązuje intensywność zabudowy do 0,1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80 %,

 1. § 14 ust. 6 pkt 1) planu przyjmuje brzmienie:

1) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i funkcji chronionych w odległości mniejszej niż 40 m od granicy linii kolejowej (osi skrajnego toru),

 1. § 20 ust. 2 pkt 3) planu przyjmuje brzmienie:

3) wszelkie przewody uzbrojenia podziemnego (poza przyłączami do posesji) powinny być lokalizowane w istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych w granicach ich linii rozgraniczających. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się lokalizację uzbrojenia podziemnego w działkach prywatnych jeżeli tego wymagają rozwiązania projektowe. Powyższe zapisy nie dotyczą dróg wojewódzkich.

 

 • 5.

Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego w wysokości 0 %.

 

 • 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

 

 • 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast