Rozdział 2. System oznaczeń planu

§ 6.1.     Poszczególnym terenom, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przypisuje się określone przeznaczenie podstawowe, oznaczone na rysunku planu graficznie poniższymi wyróżnikami literowymi, które są ustaleniami obowiązującymi:

1)    tereny zabudowy mieszkaniowej:

a)    MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)    ZR – tereny zabudowy letniskowej;

2)    tereny zabudowy usługowej:

a)    U – tereny usług niepublicznych,

b)    UO – tereny usług oświaty,

c)    UZ – tereny usług zdrowia,

d)    UKs – tereny usług kultu religijnego,

e)    KSn – tereny stacji paliw;

3)    tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej:

a)    PU – tereny produkcyjno-usługowe,

b)    PS – tereny przemysłowo-składowe,

c)    PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców;

4)    tereny użytkowane rolniczo:

a)    RO – tereny zabudowy zagrodowej,

b)    RUO – tereny rolne usług oświaty,

c)    RUZ – tereny obsługi gospodarki zwierzęcej,

d)    RPZ – tereny produkcji gospodarki zwierzęcej,

e)    RUL – tereny obsługi gospodarki leśnej;

5)    tereny zieleni i wód:

a)    ZL – tereny lasów,

b)    ZLZ – tereny przeznaczone do zalesienia,

c)    ZP – tereny zieleni parkowej – urządzonej,

d)    ZCc – tereny cmentarzy czynnych,

e)    ZCz – tereny cmentarzy zamkniętych,

f)     W – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

6)    tereny komunikacji:

a)    KDK S – tereny dróg publicznych ekspresowych,

b)    KDK GP – tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego,

c)    KDK G – tereny dróg publicznych głównych,

d)    KDR Z – tereny dróg publicznych zbiorczych,

e)    KDP G – tereny dróg publicznych głównych,

f)     KDP Z – tereny dróg publicznych zbiorczych,

g)    KDP L – tereny dróg publicznych lokalnych,

h)    KDG – tereny dróg publicznych dojazdowych,

i)     KDW – tereny dróg wewnętrznych;

7)    tereny zabudowy infrastruktury technicznej:

a)    WW – tereny obiektów zaopatrzenia w wodę,

b)    NO – tereny obiektów odprowadzania i oczyszczania ścieków,

c)    EG – tereny obiektów gazownictwa,

d)    EC – tereny obiektów ciepłowniczych.

2.      Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów z uwzględnieniem powyższych symboli literowych zawarte są w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

3.       Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1)    granice obszarów objętych opracowaniem planu;

2)    granice i symbole literowe jednostek strukturalnych;

3)    linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

4)    granice obszarów posiadających obowiązujące plany miejscowe lub dla których przystąpiono do sporządzania planów miejscowych, a nie są objęte niniejszym planem;

5)    granice Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

6)    granice obszarów zagrożenia powodziowego w zasięgu wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%;

7)    granice Przyrodniczego Systemu Gminy;

8)    granice sięgaczy Przyrodniczego Systemu Gminy;

9)    nieprzekraczalna linia zabudowy 100 m od linii brzegowej rzek i zbiorników wodnych;

10)  granice stref ochrony konserwatorskiej:

a)    strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej,

b)    strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej,

c)    strefa K – ochrony krajobrazu,

d)    strefa OW – obserwacji archeologicznej;

11)  granice stref ochronnych i stref o określonym sposobie użytkowania:

a)    strefa o określonym sposobie użytkowania wokół ujęć wody,

b)    strefa ochronna wokół cmentarzy,

c)    strefa o określonym sposobie użytkowania wokół oczyszczalni ścieków,

d)    strefa o określonym sposobie użytkowania wokół planowanej lokalizacji składowiska odpadów, ozn. NUg,

e)    strefa ochronna linii kolejowej od terenu zamkniętego;

12)  linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia ze strefą o określonym sposobie użytkowania, ozn. KN110kV;

13)  gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 ze strefą o określonym sposobie użytkowania, ozn. G.

4.       Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi:

1)    granice administracyjne gmin i sołectw;

2)    linia kolejowa;

3)    granice terenów, obszarów i stref oraz oznaczenia infrastruktury technicznej przebiegające poza granicami obszarów objętych planem.

5.       Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice obszarów, terenów i stref oraz granice administracyjne biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

6.       Przyjęte oznaczenia oraz wyróżniki są zgodne z treścią rysunków planu.

Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem

§ 7. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem:

1)    zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych planem muszą uwzględniać normy rozwoju zrównoważonego; w szczególności nie mogą naruszać walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy;

2)    wyłącza się z nowego zainwestowania tereny o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych oraz posiadające istotne znaczenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego – doliny rzek i cieków wodnych, tereny leśne i ich obrzeża, wąwozy i rozcięcia erozyjne, tereny źródliskowe i podmokłe;

3)    ustala się możliwość, z zastrzeżeniem pkt 4, jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu odrębnymi symbolami i wyodrębnionych za pomocą linii rozgraniczających;

4)    w poszczególnych terenach ustala się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, nie przedstawionych na rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz obiektów gospodarki odpadami (nie związanych z podłożem), służących bezpośredniej obsłudze tych terenów oraz terenów sąsiednich;

5)    budowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi terenu należy przewidzieć w pasach drogowych lub w terenach przyległych do pasów drogowych;

6)    przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenów inwestycji obowiązuje kształtowanie architektury oraz krajobrazu uwzględniające tradycje regionalne, ochronę wartości kulturowych i środowiska przyrodniczego;

7)    w przypadku szerokości działki budowlanej poniżej 18 m ustala się możliwość usytuowania budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w zbliżeniu na odległość nie mniejszą niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;

8)    w granicach obszarów objętych planem ustala się możliwość lokalizacji obiektów i funkcji nie przewidzianych ustaleniami planu, a nie kolidujących z podstawowym lub uzupełniającym przeznaczeniem terenu;

9)    ustala się rozpoczęcie użytkowania nowych i przebudowywanych obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych po uprzednim lub co najmniej równoczesnym uruchomieniu niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w §20, a w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę;

10)  dla poszczególnych funkcji terenów ustala się niżej podane minimalne wskaźniki miejsc postojowych (mp) samochodów osobowych:

a)    zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i letniskowa – 2 mp / 1 działkę,

b)    administracja, rzemiosło, produkcja i składy – 1 mp / 5 zatrudnionych,

c)    handel, usługi – 1 mp / każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

d)    gastronomia – 1 mp / 5 konsumentów,

e)    obiekty kultury i sportu – 1 mp / 6 użytkowników jednocześnie;

11)  ogrodzenia działek od strony ulic należy lokalizować nie bliżej niż w ustalonych liniach rozgraniczających terenów i ulic; ogrodzenia powinny nawiązywać charakterem i wysokością do ogrodzeń na sąsiadujących ze sobą działkach, z ograniczeniem ich wysokości do 2,2 m oraz zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych;

12)  ustala się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń budowlanych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

13)  ustala się lokalizację wolno stojących obiektów reklamowych i tablic informacyjnych, z ograniczeniem ich powierzchni – na terenach zabudowy mieszkaniowej – do 2 m2;

14)  tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbrojenia, przy czym dla dotychczasowego użytkowania terenów nie ustala się terminów czasowych.

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast