Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem

§ 7. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem:

1)    zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych planem muszą uwzględniać normy rozwoju zrównoważonego; w szczególności nie mogą naruszać walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy;

2)    wyłącza się z nowego zainwestowania tereny o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych oraz posiadające istotne znaczenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego – doliny rzek i cieków wodnych, tereny leśne i ich obrzeża, wąwozy i rozcięcia erozyjne, tereny źródliskowe i podmokłe;

3)    ustala się możliwość, z zastrzeżeniem pkt 4, jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu odrębnymi symbolami i wyodrębnionych za pomocą linii rozgraniczających;

4)    w poszczególnych terenach ustala się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, nie przedstawionych na rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz obiektów gospodarki odpadami (nie związanych z podłożem), służących bezpośredniej obsłudze tych terenów oraz terenów sąsiednich;

5)    budowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi terenu należy przewidzieć w pasach drogowych lub w terenach przyległych do pasów drogowych;

6)    przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenów inwestycji obowiązuje kształtowanie architektury oraz krajobrazu uwzględniające tradycje regionalne, ochronę wartości kulturowych i środowiska przyrodniczego;

7)    w przypadku szerokości działki budowlanej poniżej 18 m ustala się możliwość usytuowania budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w zbliżeniu na odległość nie mniejszą niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;

8)    w granicach obszarów objętych planem ustala się możliwość lokalizacji obiektów i funkcji nie przewidzianych ustaleniami planu, a nie kolidujących z podstawowym lub uzupełniającym przeznaczeniem terenu;

9)    ustala się rozpoczęcie użytkowania nowych i przebudowywanych obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych po uprzednim lub co najmniej równoczesnym uruchomieniu niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w §20, a w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę;

10)  dla poszczególnych funkcji terenów ustala się niżej podane minimalne wskaźniki miejsc postojowych (mp) samochodów osobowych:

a)    zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i letniskowa – 2 mp / 1 działkę,

b)    administracja, rzemiosło, produkcja i składy – 1 mp / 5 zatrudnionych,

c)    handel, usługi – 1 mp / każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

d)    gastronomia – 1 mp / 5 konsumentów,

e)    obiekty kultury i sportu – 1 mp / 6 użytkowników jednocześnie;

11)  ogrodzenia działek od strony ulic należy lokalizować nie bliżej niż w ustalonych liniach rozgraniczających terenów i ulic; ogrodzenia powinny nawiązywać charakterem i wysokością do ogrodzeń na sąsiadujących ze sobą działkach, z ograniczeniem ich wysokości do 2,2 m oraz zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych;

12)  ustala się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń budowlanych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

13)  ustala się lokalizację wolno stojących obiektów reklamowych i tablic informacyjnych, z ograniczeniem ich powierzchni – na terenach zabudowy mieszkaniowej – do 2 m2;

14)  tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbrojenia, przy czym dla dotychczasowego użytkowania terenów nie ustala się terminów czasowych.

 

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast