Rozdział 4.  Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenów

§ 8.1.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych graficznie wyróżnikami literowymi obowiązują poniżej określone warunki zabudowy i zagospodarowania terenów.

2.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „MU” – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym oraz pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące m.in. funkcje handlu i gastronomii wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki mieszkaniowe jednorodzinne,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę podstawową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowymi o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

6)    obowiązuje utrzymanie tradycyjnego charakteru projektowanej zabudowy oraz sytuowanie budynków w ujednoliconej linii zabudowy, kalenicowo lub szczytowo, w zależności od istniejącego układu, szerokości działek itp., lecz w miarę możliwości w jednym z tych sposobów;

7)    wolno stojące budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w tylnej części działki; zaleca się realizację budynków gospodarczych i garażowych we wspólnej bryle z budynkami mieszkalnymi;

8)    ustala się usytuowanie budynków gospodarczych i garażowych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, stykających się z podobnymi budynkami zlokalizowanymi lub planowanymi wspólnie na działce sąsiedniej;

9)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

10)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

11)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

3.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZR” – tereny zabudowy letniskowej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę letniskową przeznaczoną na indywidualne potrzeby związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    tereny zieleni rekreacyjnej ogólnodostępnej,

b)    budynki usługowe o funkcji handlowej sezonowej o uciążliwości nie przekraczającej granic władania dysponentów poszczególnych obiektów, z wyłączeniem funkcji rzemieślniczej,

c)    urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkańców,

d)    liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

3)    obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować przy łącznym spełnieniu warunków, że nie będą uciążliwe dla środowiska, są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych i że nie będą zajmowały więcej niż 20% terenu;

4)    obowiązuje intensywność zabudowy  od 0,1 do 0,2 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80%;

5)    powierzchnia zabudowy działki nie może przekroczyć 10% powierzchni działki, nie więcej jednak niż 150 m2; obowiązuje zadrzewienie działki na min. 50% powierzchni;

6) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

7)    preferowana regionalna forma zabudowy – dachy o symetrycznych połaciach dwuspadowe w układzie kalenicowym nachylone pod kątem 30 – 45 st., z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.; nową zabudowę letniskową należy kształtować tak, aby nawiązywała formą architektoniczną do wzorców tradycyjnej zabudowy zagrodowej tego rejonu, istniejącej w pobliskich wsiach;

8)    zakaz realizacji budynków gospodarczych, przy czym ustala się możliwość realizacji jednego garażu lub wiaty na samochód osobowy na działce, z preferencją dla dobudowanego do budynku letniskowego;

9)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

10)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

11)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

4.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „U” – tereny usług niepublicznych, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług i rzemiosła nieuciążliwego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki usług publicznych,

b)    obiekty targu i wystaw,

c)    lokalizacja mieszkań na wyższych kondygnacjach budynków,

d)    budynki mieszkalne jednorodzinne jako uzupełniające działkę,

e)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

f)     liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej,

g)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do otoczenia tej zabudowy;

6)    ustala się przekrycie budynków dachami płaskimi oraz dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w tylnej części działki;

8)    ustala się możliwość usytuowania budynków gospodarczych i garażowych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, stykających się z podobnymi budynkami zlokalizowanymi lub planowanymi wspólnie na działce sąsiedniej;

9)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

10)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

11)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

5.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „UO” – tereny usług oświaty, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług oświaty, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    obiekty innych usług publicznych, mieszczące funkcje administracji, zdrowia, opieki społecznej i kultury,

b)    budynki usług niepublicznych, pod warunkiem bezpośredniego związku z funkcją podstawową,

c)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

d)    urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku,

e)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

f)     zieleń urządzona,

g)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – trzy kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    linia zabudowy wolnostojącej budynków gospodarczych i garażowych nie może „wyprzedzać” linii zabudowy budynku podstawowego;

8)    nawierzchnie nieutwardzone powinny być zagospodarowane w formie zieleni urządzonej;

9)    wprowadza się zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych w odległości do 100 m od granic stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczonych wokół zespołu dworsko-parkowego z częścią folwarczną w miejscowości Miętne;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

13)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

6.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „UZ” – tereny usług zdrowia, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług zdrowia, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    obiekty innych usług publicznych i niepublicznych, mieszczące funkcje oświaty, administracji i opieki społecznej, pod warunkiem bezpośredniego związku z funkcją podstawową,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    zieleń urządzona,

e)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    linia zabudowy wolnostojącej budynków gospodarczych i garażowych nie może „wyprzedzać” linii zabudowy budynku podstawowego;

8)    nawierzchnie nieutwardzone powinny być zagospodarowane w formie zieleni urządzonej;

9)    wprowadza się zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych w odległości do 100 m od granic stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczonych wokół zespołu dworsko-parkowego z częścią folwarczną w miejscowości Miętne;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

13)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

7.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „UKs” – tereny usług kultu religijnego, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty kultu religijnego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki mieszkalne oraz usług publicznych i niepublicznych, pod warunkiem bezpośredniego związku z funkcją podstawową,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę,

c)    urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku,

d)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

e)    zieleń urządzona,

f)     liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

4)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów w nawiązaniu do krajobrazu i architektury regionalnej;

5)    wolno stojące budynki gospodarcze i garażowe należy realizować na zapleczu terenów oraz minimalizować ich wielkość;

6)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

7)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

8)    obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

9)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

8.       Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „KSn” – tereny stacji paliw, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty stacji paliw płynnych i gazowych ogólnie dostępnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu i gastronomii,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów oraz utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do otoczenia tej zabudowy;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    ustala się lokalizowanie obiektów o uciążliwości nie wykraczającej poza granice władania działki;

8)    zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i obiektów z funkcja mieszkalną, z wyjątkiem funkcji stałego nadzoru obiektu;

9)    linia zabudowy wolnostojącej budynków gospodarczych i garażowych nie może „wyprzedzać” linii zabudowy budynku podstawowego;

10)  nakazuje się uwzględnienie z zagospodarowaniu miejsc parkingowych w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby obiektu;

11)  wprowadza się obowiązek uwzględnienia w zagospodarowaniu zieleni wysokiej i średniej o charakterze izolacyjnym oraz ozdobnym od terenów o innej funkcji o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m, z wykluczeniem sadzenia topoli;

12)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

13)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

14)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

15)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

9.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „PU” – tereny produkcyjno-usługowe, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, oraz usług i rzemiosła uciążliwego, w tym: obiektów rzemiosła produkcyjnego, drobnego przetwórstwa płodów rolnych, zakładów produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, obsługi motoryzacji, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki socjalno-administracyjnego zaplecza działalności gospodarczej,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    zieleń urządzona,

e)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%; obowiązuje warunek zagospodarowania działek zielenią izolacyjną jednocześnie z realizacją inwestycji;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 7,5 m do zwieńczenia ścian;

5) obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 30 st.;

6)    w odniesieniu do obiektów projektowanych obowiązuje wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości min. 3,0 m wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg;

7)    obowiązuje zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne oraz ograniczanie kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu;

8)    ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjnych oraz restrukturyzacji terenów zdegradowanych w kierunku zmniejszenia uciążliwości funkcji;

9)    obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska, szczególnie dotyczących ochrony wód i powietrza m.in. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów itp.;

10)  obowiązuje urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu na własnym terenie;

11)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

12)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

13)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

14)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

10.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „PS” – tereny przemysłowo-składowe, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów zabudowy obiektów przemysłowych, produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i rzemiosła uciążliwego, w tym: rzemiosła produkcyjnego, przetwórstwa płodów rolnych, produkcji materiałów budowlanych, zakładów produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, obsługi motoryzacji, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki socjalno-administracyjnego zaplecza działalności gospodarczej,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    zieleń urządzona,

e)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%; obowiązuje warunek zagospodarowania działek zielenią izolacyjną jednocześnie z realizacją inwestycji;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 7,5 m do zwieńczenia ścian;

5) obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 30 st.;

6)    w odniesieniu do obiektów projektowanych obowiązuje wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości min. 3,0 m wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg;

7)    obowiązuje zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne oraz ograniczanie kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu;

8)    ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjnych oraz restrukturyzacji terenów zdegradowanych w kierunku zmniejszenia uciążliwości funkcji;

9)    obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska, szczególnie dotyczących ochrony wód i powietrza m.in. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów itp.;

10)  ustala się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym realizacja tych inwestycji może wymagać postępowania określonego w przepisach prawa ochrony środowiska;

11)  obowiązuje urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu;

12)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

13)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

14)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

15)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

11.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „PE” – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców (kruszywa naturalnego oraz iłów zastoiskowych), obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

d)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

6)    wyrobisko urządzić w minimalnej odległości 3,0 m od przylegających dróg i bezpiecznej odległości od przylegających działek sąsiednich, przy pochyleniu ściany eksploatacyjnej nie przekraczającego 32 st.;

7)    nadkład gromadzić początkowo na tymczasowym składowisku nadkładu zlokalizowanym na własnej działce, następnie w wyrobisku poeksploatacyjnym;

8)    rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego prowadzić (na podstawie opracowanej dokumentacji rekultywacyjnej) równolegle z eksploatacją złoża, z wykorzystaniem zdjętego wcześniej nadkładu oraz przy przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych (orka lub kultywatorowanie, wapnowanie i wysianie nawozów mineralnych, wysianie roślin pionierskich – np. łubinu – przeznaczonych na tzw. zielony nawóz, przeznaczonych do przyorania), a po zabiegach rekultywacyjnych teren przeznaczyć pod uprawy polowe lub leśne;

9)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

10)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

11)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

12.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RO” – tereny zabudowy zagrodowej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki mieszkalne jednorodzinne,

b)    budynki letniskowe rekreacji indywidualnej,

c)    budynki usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług podstawowych nieuciążliwych, związane z obsługą terenu,

d)    budynki usług publicznych,

e)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

f)     parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

g)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 30% terenu;

4)    obowiązuje intensywność zabudowy  od 0,1 do 0,3 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

5)    obowiązuje utrzymanie tradycyjnego charakteru projektowanej zabudowy oraz sytuowanie budynków w miarę możliwości w ujednoliconej linii zabudowy, kalenicowo lub szczytowo, w zależności od istniejącego układu, szerokości działek itp., lecz w miarę możliwości w jednym z tych sposobów;

6) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

7)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

8)    ustala się możliwość lokalizacji nieuciążliwych usług w istniejących lub nowych budynkach, pod warunkiem, że nie spowodują one kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem;

9)    wolno stojące budynki gospodarcze, garażowe, składowe, inwentarskie oraz budowle rolnicze należy realizować w środkowej i tylnej części działki za budynkami mieszkalnymi;

10)  ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów zabudowy zagrodowej na obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej;

11)  ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów zabudowy zagrodowej na nieuciążliwe usługi i działalność produkcyjną, funkcjonujące w zabudowie zagrodowej, pod warunkiem ograniczenia oddziaływania;

12)  ustala się możliwość realizacji w zabudowie zagrodowej drugiego budynku mieszkalnego (bez wydzielania odrębnej działki), przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, pod warunkiem, że obiekt nie spowoduje kolizji oraz utrudnień w funkcjonowaniu istniejącego zagospodarowania;

13)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

14)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

15)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

16)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

13.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RUO” – tereny rolne usług oświaty, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod upraw polowych i ogrodniczych związanych z usługami oświaty, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe, inwentarskie oraz budowle rolnicze związane z obsługą usług oświaty,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,5 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    ustala się możliwość utrzymania i realizacji terenów otwartych, zieleni niskiej, zadrzewień pojedynczych i w grupach, użytków zielonych, nieużytków, cieków i zbiorników wodnych;

7)    ustala się możliwość wypasu i upraw rolnych;

8)    stosowanie nawozów mineralnych należy dostosować do stopnia zasobności gleb i potrzeb pokarmowych roślin, w miejsce nawozów mineralnych stosować powinno się stosować nawozy naturalne, np. obornik, kompost;

9)    wprowadza się preferencję dla rolnictwa ekologicznego;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

13)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

14.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RUZ” – tereny obsługi gospodarki zwierzęcej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę obsługi gospodarki zwierzęcej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle rolnicze związane z obsługą gospodarki zwierzęcej,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    nakaz zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych w przypadku nowo budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów;

7)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

8)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

9)    obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

10)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

15.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RPZ” – tereny produkcji gospodarki zwierzęcej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę produkcji gospodarki zwierzęcej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle rolnicze związane z obsługą gospodarki zwierzęcej,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    ustala się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane;

7)    nakaz zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych w przypadku nowo budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów;

8)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

9)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

10)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

11)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

16.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RUL” – tereny obsługi gospodarki leśnej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę obsługi gospodarki leśnej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle związane z obsługą gospodarki leśnej,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,5 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

7)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

8)    obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

9)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

17.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZL” – tereny lasów oraz enklaw występujących na poszczególnych terenach funkcjonalnych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki leśnej;

2)    ustala się możliwość inwestowania związanego z funkcjonowaniem gospodarki leśnej;

3)    ustala się w terenach lasów pozostawienie istniejących polan, terenów użytków zielonych i cieków wodnych;

4)    obowiązuje zagospodarowanie i użytkowanie zgodne z programem zagospodarowania lasów;

5)    obowiązuje nakaz bezwzględnej ochrony terenów leśnych tj. zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszczenia lub powodowania działań osłabiających odporność biologiczną drzewostanu;

6)    zakazuje się lokalizowania wszelkich budynków, z wyjątkiem bezpośrednio związanych z gospodarką leśną w lasach i w odległości od ściany lasu, określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

18.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZLZ” – tereny przeznaczone do zalesienia, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyłącznie w celu zalesień;

2)    ustala się zainwestowanie związane z funkcjonowaniem gospodarki leśnej;

3)    ustala się możliwość pozostawienia w terenach zalesień istniejących terenów użytków zielonych i cieków wodnych;

4)    obowiązuje zagospodarowanie i użytkowanie zgodne z programem zagospodarowania lasów;

5)    obowiązuje nakaz bezwzględnej ochrony terenów leśnych tj. zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszczenia lub powodowania działań osłabiających odporność biologiczną drzewostanu;

6)    zakazuje się lokalizowania wszelkich budynków, z wyjątkiem bezpośrednio związanych z gospodarką leśną w lasach i w odległości od ściany lasu określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

19.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZP” – tereny zieleni parkowej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod urządzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej o charakterze parkowym;

2)    ustala się przeprowadzanie ciągów pieszych i rowerowych oraz przystosowywanie terenu do funkcji wypoczynkowej;

3)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem realizacji wyłącznie infrastruktury podziemnej, z zachowaniem odległości ochronnych w stosunku do zieleni parkowej;

4)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,5 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 70%;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

20.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „W” – tereny wód powierzchniowych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wód powierzchniowych śródlądowych wraz z przyległym gruntem stałym;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    urządzenia towarzyszące ww. budynkom,

d)    przejścia piesze i przejazdy,

e)    urządzenia hydrotechniczne,

f)     liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt 2 mogą być realizowane pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 5% terenu;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna;

5)    obowiązuje utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do otoczenia tej zabudowy oraz architektury regionalnej;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

7)    w odniesieniu do zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych, rybackich i funkcji ekologicznej w miejscowościach Stoczek – Wilkowyja obowiązuje kształtowanie brzegów w sposób naturalny z obudową roślinnością krzewiastą i zadrzewieniem; budowa zbiornika zgodna z projektem oraz z zachowaniem procedur określonych w przepisach szczególnych; strefa ochronna od brzegów zbiornika 50 – 75 m; zabudowa w rejonie zbiornika wymaga zbiorczych urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

8)    w odniesieniu do stawów hodowlanych obowiązuje nawodnienie stawów wodą gruntową, bez doprowadzenia wody z zewnątrz, bez naruszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności istniejących stawów sąsiednich lub wodą z cieków powierzchniowych po spełnieniu procedur określonych w przepisach szczególnych; skarpy ziemne nieumocnionych o nachyleniu 1:2, przy głębokości wykopu nie przekraczającej 2,0 m, przy średniej głębokości napełnienia wodą stawów do1,5 m;

9)    obowiązuje intensywność zabudowy  0,05 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 95%;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

21.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZCc” – tereny cmentarzy czynnych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów cmentarzy czynnych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    obiekty sakralne, kaplice i domy przedpogrzebowe,

b)    budynki zaplecza związane z konserwacją zieleni zaplecza,

c)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

d)    urządzenia towarzyszące ww. budynkom,

e)    przejścia piesze, przejazdy i stanowiska postojowe,

f)     liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem realizacji wyłącznie infrastruktury podziemnej, z zachowaniem odległości ochronnych;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%;

4)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów w nawiązaniu do krajobrazu i architektury regionalnej;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

22.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZCz” – tereny cmentarzy zamkniętych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów cmentarzy zamkniętych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem realizacji wyłącznie infrastruktury podziemnej, z zachowaniem odległości ochronnych;

3)    obwiązuje zakaz realizacji nowych obiektów;

4)    obowiązuje usytuowanie obiektów i urządzeń wymienionych w pkt. 2 w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

5)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

6)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

23.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „WW” – tereny obiektów zaopatrzenia w wodę, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń wodociągowych;

2)    budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów pod warunkiem zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

5)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

6)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

24.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „NO” – tereny obiektów odprowadzania i oczyszczania ścieków, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń kanalizacyjnych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    ustala się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

25.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „EG” – tereny obiektów gazownictwa, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń gazowniczych;

2)    budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów pod warunkiem zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

5)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

6)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

26.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „EC” – tereny obiektów ciepłowniczych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń ciepłowniczych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów pod warunkiem zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych, ograniczających uciążliwość oddziaływania obiektu do granic własnej działki;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast