Rozdział 5. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

§ 9.1.     Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane obowiązujące na obszarach objętych planem, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5:

1)    nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia obowiązkowego scalania i podziału nieruchomości;

2)    ustala się możliwość scalania i podziałów nieruchomości według przepisów szczególnych;

3)    zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do ulicy lub ciągu komunikacyjnego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu nieruchomości składającej się z innej działki mającej dostęp do ulicy lub ciągu komunikacyjnego.

2.       Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej „MU” obowiązują zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1)    ustala się minimalną szerokość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę:

a)    wolno stojącą                         – 20,0 m,

b)    bliźniaczą                   – 16,0 m,

c)    szeregową                  – 10,0 m,

przy czym w przypadku braku możliwości spełnienia powyższych warunków, w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość jednostkowego zmniejszenia szerokości pojedynczej działki, odpowiednio o:

dla a) 20 %,

dla b)  10 %,

dla c)    5 %;

2)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę:

a)    wolno stojącą                         – 1000 m2,

b)    bliźniaczą                   –   800 m2,

c)    szeregową                  –   600 m2,

przy czym w przypadku braku możliwości spełnienia powyższych warunków, w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość jednostkowego zmniejszenia powierzchni pojedynczej działki, odpowiednio o:

dla a) 20 %,

dla b)  10 %,

dla c)    5 %.

3.       Dla terenów zabudowy letniskowej „ZR” obowiązują zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę:

a)    1500 m2 dla projektowanych nowych podziałów,

b)    1000 m2 dla działek istniejących.

4.       Dla terenów zabudowy zagrodowej „RO” obowiązują zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1)    ustala się minimalną szerokość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową dla projektowanych nowych podziałów – 20,0 m;

2)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową:

a)    2500 m2 dla projektowanych nowych podziałów,

b)    1500 m2 dla działek istniejących;

3)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 1000 m2.

5.      Wprowadza się obowiązek scalenia i podziału poszczególnych nieruchomości nie spełniających powyższych ustaleń, przed ich wykorzystaniem na cele budowlane.

 

 

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast