Rozdział 6. Tereny i obiekty środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi podlegające ochronie oraz zasady tej ochrony

§ 10. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego obowiązujące na obszarach objętych planem:

1)    zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do cieków wodnych i rowów melioracyjnych oraz wód gruntowych;

2)    zakaz składowania odpadów poza urządzonymi miejscami do gromadzenia odpadów, obowiązuje wstępna segregacja oraz wywóz odpadów w sposób zorganizowany na zorganizowane składowisko odpadów;

3)    zakaz stosowania w budownictwie materiałów zagrażających zdrowiu ludzi i środowisku przyrodniczemu;

4)    nakaz wyposażenia zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usługowej, przemysłowej nieobjętej siecią kanalizacyjną w szczelne zbiorniki na ścieki;

5)    nakaz przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

6)    nakaz objęcia ochroną gruntów leśnych – zarówno położonych w granicach terenów lasów jak i enklaw leśnych; obowiązuje zakaz przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne, z wyłączeniem terenów, na które uzyskano zgodę, o której mowa w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

7)    nakaz ochrony istniejących drzew pomnikowych i zadrzewień oraz obowiązek wprowadzania nowych tam, gdzie nie będą w kolizji z istniejącym użytkowaniem – zwłaszcza wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych oraz w sąsiedztwie obiektów uciążliwych;

8)    nakaz ochrony i uzupełnień zieleni izolacyjnej, ochronnej i przydrożnej;

9)    nakaz objęcia kanalizacją wszystkich budynków położonych w granicach wyznaczonej Aglomeracji Garwolin na zasadach określonych w przepisach prawa wodnego;

10)  nakaz dotrzymywania standardów jakości środowiska na granicy terenów działalności usługowej i produkcyjnej;

11)  nakaz ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska następujących terenów:

a)    tereny zabudowy mieszkaniowej,

b)    tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

12)  nakaz rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

13)  nakaz ochrony pomników przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody:

a)    Miętne – park szkolny:

9 dębów szypułkowych,

4 wiązy górskie,

b)    Marianów w granicach administracyjnych wsi Wilkowyja:

głaz granitowy (gnejs różowo-szary), w lesie sosnowym obok drogi do Trzcianki – obok działek rekreacyjnych,

głaz granitowy (średnioziamisty, różowo-szary), w lesie obok drogi do Trzcianki.

§ 11.1.    Obszary objęte planem położone są częściowo w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmującego swym zasięgiem zachodnią część gminy Garwolin (na zachód od terenów kolejowych).

2.    Na tych obszarach obowiązują ustalenia zgodnie z Rozporządzeniem Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 164, poz. 5193), a mianowicie:

§ 2.

1.    Na terenie obszaru (…) (Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) wprowadza się następujące ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych, wodnych i lądowych.

 

2.         Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:

1)    utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania;

2)    wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;

3)    zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków;

4)    pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;

5)    zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno–leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;

6)    utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach;

7)    zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;

8)    zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych metod;

9)    stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu;

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych;

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;

14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

3.    Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych obejmują:

1)    przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;

2)    propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a także Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

3)    maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych;

4)    prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne) oraz opóźnianie pierwszego pokosu po 15 lipca, a w przypadku łąk wilgotnych koszenie we wrześniu z pozostawieniem pojedynczych stogów siana na ich obrzeżach do końca lata;

5)    preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;

6)    ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;

7)    zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;

8)    zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;

9)    melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;

10) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjecie działań ochronnych w celu ich zachowania;

11) wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o objecie ochroną prawną stanowisk gatunków chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, także ekosystemów i krajobrazów ważnych do zachowania w postaci rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych; opracowanie i wdrażanie programów reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych związanych z nieleśnym ekosystemami lądowymi;

12) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

13) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych;

14) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych.

4.    Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:

1)    zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi;

2)    wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały należy lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;

3)    tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej;

4)    prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej;

5)    zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych na obszarach miedzywala; zalecane jest stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych wylewów;

6)    ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;

7)    rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony;

8)    wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) winno być poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni;

9)    zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących;

10) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;

11) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;

12) wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody celem obejmowania ochroną prawną zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego fragmentów ekosystemów wodnych oraz stanowisk gatunków chronionych i rzadkich właściwych dla ekosystemów hydrogenicznych;

13) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi;

14) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;

15) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej;

16) rozpoznanie oraz ewentualną przebudowę struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód;

17) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; w razie możliwości wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów.

§ 3.

1.    Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

1)    zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoconej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2)    realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

3)    likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4)    wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5)    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urządzeń wodnych;

6)    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7)    likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;

8)    lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2.    Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 2, nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

3.    Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 4, nie dotyczy wydobywania piasku i _wiru na powierzchni nie przekraczającej 2ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych – zgodnie z ustawa z dnia z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).

4.    Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.<<

§ 12. Ustalenia obowiązujące w granicach Przyrodniczego Systemu Gminy obowiązują poniższe ustalenia:

1)    nakaz maksymalnego pozostawienia terenów w użytkowaniu zbliżonym do naturalnego, bądź jego restrukturyzacji poprzez wprowadzenie układów ekologicznie stabilizujących;

2)    nakaz pozostawienia terenów jako otwartych – nie należy tworzyć jakichkolwiek przegród utrudniających grawitacyjny spływ chłodnego powietrza;

3)    nakaz zapewnienia przepustów w nasypach drogowych i kolejowych oraz utrzymania ich drożności w celu umożliwienia migracji flory i fauny w strefie ekologicznej;

4)    nakaz ochrony przed przekształceniem użytków zielonych w grunty orne;

5)    nakaz ograniczenia do niezbędnego minimum stosowania chemicznych środków ochrony upraw rolnych i leśnych, a w szczególności środków toksycznych dla ludzi, o długim okresie karencji – na terenach przyległych do wód powierzchniowych w pasie 100 m od brzegów;

6)    zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, w szczególności budynków mieszkalnych, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być wymagane oraz obiektów usług i rzemiosła uciążliwego;

7)    zakaz eksploatacji surowców naturalnych oraz gromadzenia odpadów.

§ 13. Ustalenia obowiązujące w granicach sięgaczy Przyrodniczego Systemu Gminy obowiązują poniższe ustalenia:

1)    nakaz maksymalnego pozostawienia tych terenów w użytkowaniu zbliżonym do naturalnego;

2)    nakaz maksymalnego ograniczenia lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych z uwagi na nieodpowiednie dla posadowienia budynków warunki gruntowo-wodne, niekorzystne warunki klimatyczne, możliwość zanieczyszczenia płytko występujących wód gruntowych;

3)    zakaz lokalizacji wszelkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być wymagane oraz obiektów usług i rzemiosła uciążliwego.

§ 14.1.    Plan uwzględnia ustalone przepisami szczególnymi strefy ochronne oraz strefy o określonym sposobie użytkowania wokół obiektów podlegających ochronie lub wokół obiektów uciążliwych, w obrębie których obowiązują poniższe ustalenia.

2.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy o określonym sposobie użytkowania wokół ujęć wody:

1)    do czasu ustanowienia wymaganych przepisami szczególnymi stref wokół ujęć wody, obowiązują poniższe ustalenia;

2)    w bezpośredniej strefie o określonym sposobie użytkowania ustalonej według przepisów szczególnych obowiązują:

a)    zakaz działalności inwestycyjnej, użytkowania gruntów oraz wszelkich działań nie związanych bezpośrednio z eksploatacją ujęcia,

b)    nakaz odprowadzania wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się do urządzeń do poboru wody,

c)    nakaz ogrodzenia, odpowiedniego oznakowania oraz zagospodarowania terenu ujęcia wody zielenią;

3)    w pośredniej strefie o określonym sposobie użytkowania ustalonej według przepisów szczególnych obowiązują:

a)    zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, utylizacji ścieków przez doły chłonne oraz rolniczego wykorzystania ścieków, w tym stosowania gnojowicy,

b)    zakaz stosowania środków ochrony roślin o wysokiej toksyczności,

c)    zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,

d)    zakaz budowy zakładów przemysłowych zagrażających jakości wody,

e)    zakaz lokalizowania dużych ferm hodowlanych,

f)     zakaz składowania i przechowywania środków chemicznych i toksycznych bez ich zabezpieczenia przed możliwością infiltracji do gruntu,

g)    zakaz budowy nowych ujęć wody.

3.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy ochronnej wokół cmentarzy:

1)    zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności oraz studni i ujęć wody w odległości 150 m od granic cmentarza;

2)    ustala się, po zwodociągowaniu terenów położonych w strefie ochronnej, lokalizację budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności w odległości nie mniejszej niż 50 m od granic cmentarza pod warunkiem przyłączenia ich do gminnej sieci wodociągowej.

4.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy o określonym sposobie użytkowania, ustalonej przepisami szczególnymi, wokół oczyszczalni ścieków:

1)    zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności;

2)    zakaz lokalizacji sieci wodociągowej oraz ujęć wody.

5.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy o określonym sposobie użytkowania, ustalonej przepisami szczególnymi, wokół planowanej lokalizacji składowiska odpadów, oznaczonej na rysunku planu „NUg”:

1)    zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, sieci wodociągowej oraz innych obiektów o funkcjach chronionych.

6.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy ochronnej linii kolejowej od terenu zamkniętego:

1)    zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i funkcji chronionych w odległości mniejszej niż 40 m od granicy terenów kolejowych;

2)    zakaz lokalizacji budynków produkcyjnych i magazynowych o pokryciu dachu z materiałów niepalnych w odległości mniejszej niż 10 m od granicy terenów kolejowych (nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru);

3)    zakaz nie dotyczy lokalizacji nowej zabudowy, pod warunkiem zastosowania uzgodnionych z właściwymi organami rozwiązań technicznych ochrony akustycznej lub rozwiązania ekranów akustycznych;

4)    ustalenia powyższe obowiązują do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, określenia jego granic oraz wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobu korzystania z terenu, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska;

5)    ponadto w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują postanowienia przepisów w prawie wymagań odległości i warunków opuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.


Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast