Rozdział 8. Tereny i obiekty podlegające ochronie ze względu na zagrożenie powodziowe

§ 18.1.   Obszary objęte planem znajdują się częściowo w obszarze zagrożenia powodziowego w zasięgu wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%, określonego zgodnie ze „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwa powodzi”.

2.      Na terenach objętych obszarem zagrożenia powodziowego obowiązują zasady postępowania uregulowane w przepisach prawa wodnego.


Rozdział 9. Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 19.1.    Wyznaczone w planie tereny komunikacji, określone liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami, z przeznaczeniem pod:

1)    KDK S – tereny dróg publicznych ekspresowych (droga Nr. 17);

2)    KDK GP – tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego (droga Nr.17);

3)    KDK G – tereny dróg publicznych głównych (droga Nr. 76);

4)    KDR Z – tereny dróg publicznych zbiorczych (droga Nr. 810);

5)    KDP G – tereny dróg publicznych głównych;

6)    KDP Z – tereny dróg publicznych zbiorczych;

7)    KDP L – tereny dróg publicznych lokalnych;

8)    KDG – tereny dróg publicznych dojazdowych;

9)    KDW – tereny dróg wewnętrznych.

2.       Na terenach komunikacji ustala się następujące zasady ogólne:

1)    drogi realizować według podstawowych parametrów w liniach rozgraniczających określonych poniżej;

2)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość korekty miejscowego zmniejszenia szerokości drogi w liniach rozgraniczających, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach;

3)    przy projektowanych nowych i przebudowie istniejących dróg umożliwić w miarę potrzeb i możliwości realizację ścieżek rowerowych;

4)    lokalizacja nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejących zjazdów z dróg na działki, na zasadach określonych w przepisach o drogach;

5)    ustala się możliwość realizacji miejsc postojowych jako uzupełnienia programu ich zabezpieczenia na terenach sąsiednich, na zasadach określonych w przepisach o drogach;

6)    realizację sieci infrastruktury technicznej przewiduje się na zasadach określonych w § 20;

7)    dla zabudowy zlokalizowanej przy drogach i ciągach komunikacyjnych obowiązują minimalne odległości określone poniżej;

8)    zabrania się lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, za wyjątkiem przystanków komunikacji zbiorowej, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10;

9)    ustala się możliwość pozostawienia, remontu, przebudowy i rozbudowy obiektów budowlanych istniejących w pasie drogowym oraz w odległościach mniejszych niż określone poniżej, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach;

10)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych w pasie drogowym oraz w odległościach mniejszych niż określone poniżej, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach;

11)  ogrodzenia terenów przyległych do dróg i ciągów komunikacyjnych należy lokalizować w liniach rozgraniczających, z dopuszczeniem cofnięcia ogrodzenia w głąb działki;

12)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość lokalizacji ogrodzeń w pasie drogowym, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach.

3.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDK”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren drogi publicznej Nr 17:

a)    obecnie droga główna ruchu przyspieszonego, do pozostawienia w tej klasie na odcinku ok. 1470 m w miejscowości Sulbiny, od granicy obszarów wyznaczonych do sporządzenia planu miejscowego obejmującego tereny obwodnicy miasta Garwolin do granicy miasta Garwolin, przy czym po oddaniu do użytkowania ww. obwodnicy ustala się możliwość zmiany klasyfikacji odcinka tej drogi na niższy zgodnie z ustaleniami pomiędzy obecnym i docelowym zarządcą tej drogi,

b)    docelowo droga ekspresowa na odcinkach położonych na południowym i północnym krańcu gminy łącznie z zachodnią obwodnicą miasta Gawolin, przy czym w granicach planu znajduje się tylko część szerokości pasa drogowego o długości ok. 320 m;

2)    teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Nr 17 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej „KDK 17 GP”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 35,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 7,0 m plus pasy awaryjne o szerokości min. 2,5 m po obu stronach jezdni,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

3)    teren drogi publicznej ekspresowej Nr 17 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej ekspresowej oznaczonej „KDK 17 S”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 40,0 m,

b)    w układzie docelowym dwie jezdnie z pasem dzielącym z opaskami; minimalna szerokość jednej jezdni – 7,0 m plus pas awaryjny o szerokości min. 2,5 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 40,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

4)    teren drogi publicznej głównej Nr 76 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej głównej oznaczonej „KDK G 76”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 25,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 6,0 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

4.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDR”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren drogi publicznej zbiorczej Nr 810 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej zbiorczej oznaczonej „KDR 810 Z”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 20,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 5,5 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

5.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDP”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren dróg publicznych głównych Nr Nr 36 529, 36 535, 36 538, 36 539 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych głównych oznaczonych „KDP … G”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 25,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 6,0 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

2)    teren dróg publicznych zbiorczych Nr Nr 36 515, 36 516, 36 530, 36 532, 36 533, 36 537 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych zbiorczych oznaczonych „KDP … Z”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 20,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 5,5 m,

c)    minimalna odległość dla budowli na terenie zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla budowli poza terenem zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

3)    teren dróg publicznych lokalnych Nr Nr 36 280, 36 514, 36 517, 36 519, 36 531 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych lokalnych oznaczonych „KDP … L”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 15,0 m – poza terenem zabudowy i przeznaczonym pod zabudowę,

b)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 12,0 m – w terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę,

c)    minimalna szerokość jezdni – 5,0 m,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

e)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

 

6.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDG”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren dróg publicznych dojazdowych – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych dojazdowych oznaczonych „KDG”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 15,0 m – poza terenem zabudowy i przeznaczonym pod zabudowę,

b)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 10,0 m – w terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę,

c)    minimalna szerokość jezdni – 5,0 m,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

e)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

7.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg wewnętrznych oznaczonych „KDW”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren dróg wewnętrznych – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg wewnętrznych oznaczonych „KDW”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 5,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 3,0 m poza terenem zabudowy, pod warunkiem zastosowania mijanek,

c)    minimalna szerokość jezdni – 4,0 m w terenie zabudowy,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

2)    na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę ustala się możliwość lokalizacji oraz wydzielenia dróg wewnętrznych, poza wyznaczonymi w planie terenami dróg wewnętrznych, po uwzględnieniu powyższych ustaleń, jeśli nie naruszy to szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów.

8.      Na terenach przeznaczonych w planie pod komunikację oraz zabudowę ustala się możliwość lokalizacji oraz wydzielenia ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, jeśli nie naruszy to szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów, po uwzględnieniu poniższych ustaleń:

1)    minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wydzielonych ciągów – 5,0 m;

2)    minimalna szerokość powierzchni ruchu – 2,5 m;

3)    minimalne odległości dla obiektów budowlanych, należy przyjmować jak określone dla dróg publicznych przy których zlokalizowano ciągi, nie mniejsze jednak niż określone dla dróg wewnętrznych.

 

 

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast