Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Garwolinie  realizuje zadania pomocy społecznej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Garwolin. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 8:00 do 16:00, w piątki 8:00 do 15:00. Ośrodek jako samodzielna jednostka Gminy Garwolin funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej. Placówka organizuje swoją działalność merytoryczną i strukturę wewnętrzną w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Statut Uchwała Nr XXVIII/196/2010 oraz Regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy Garwolin. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębniono 2 działy: Dział Pracy Socjalnej. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz samodzielne stanowisko koordynatora do spraw komputeryzacji oraz stanowisko Głównej Księgowej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  • Przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą
  • Pracy socjalnej
  • Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy
  • Kierowanie osób wymagających opieki do Domów Pomocy Społecznej

Główne zadania statutowe realizowane są w Dziale Pracy Socjalnej – pracownicy socjalni są odpowiedzialni za kontakt z klientem, postępowanie administracyjne i zakres pracy socjalnej prowadzonej w środowisku.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, egzekucją nienależnie pobranych świadczeń. Do zadań działu należy wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.