1.  Albert Zawadka – przewodniczący komisji,
  2. Magdalena Skwarek – z-ca przewodniczącego komisji,
  3. Arkadiusz Cichecki – członek komisji,
  4. Kinga Konopacka – członek komisji,
  5. Waldemar Krupa – członek komisji,
  6. Elżbieta Wielgosz – członek komisji.

 

Zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji:

Złożoną skargę, wniosek i petycję przed skierowaniem jej do rozpatrzenia przez Radę, Przewodniczący Rady przekazuje najpierw Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Skargi

Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o terminie załatwienia skargi, jeżeli najbliższa sesja Rady planowana jest w terminie późniejszym niż termin określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na którego złożono skargę.

Po zbadaniu skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie swoje stanowisko dotyczące zasadności skargi, obejmujące przygotowanie projektu odpowiedzi na skargę.

Rada rozpatruje skargę na pierwszej sesji następującej po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym badano skargę. O terminie sesji Przewodniczący Rady informuje pisemnie skarżącego.

Wnioski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie swoje stanowisko oraz projekt odpowiedzi na wniosek.

Przewodniczący Rady przedstawia wniosek do rozpatrzenia na najbliższej sesji Radzie.

Petycja

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić się do innej Komisji Rady z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie rozpatrywanej petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów związanych z przedmiotem petycji.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie swoje stanowisko oraz projekt odpowiedzi na petycję.

Przewodniczący Rady przedstawia petycję do rozpatrzenia na najbliższej sesji Radzie.