Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) określają zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania, którego jednym z podstawowych elementów jest zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ustawie wymienia się 10 grup sprzętu, tj.:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
 • Sprzęt audiowizualny
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli
 • Automaty do wydawania

Ponadto w ramach każdej z powyższych grup wyróżnia się odpowiednie rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w momencie uznania tego sprzętu za odpad może przekazać taki zużyty sprzęt do punktu zbierania, a dokonując zakupu nowego sprzętu – do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, pod warunkiem, że oddawany zużyty sprzęt będzie tego samego rodzaju oraz w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Jednocześnie umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami jest zabronione.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zbiórka odpadów elektronicznych i elektrycznych

Na podstawie art.3 ust.2 ustawy a dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j Dz.U z 2005 r.Nr 236, poz.2008) Wójt Gminy Garwolin informuje o znajdujących się na terenie gminy „zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych”

 1. Eko Lider z/s Lucin 4, 08-400 Garwolin