Pan Bernard Makulec

Kompetencje Przewodniczącego Rady:

  • organizowanie pracy Rady /zwoływanie i przygotowanie sesji, ustalanie porządku, czasu i miejsca obrad, zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, powiadamianie radnych o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady, ustalanie listy osób zaproszonych na sesję/
  • prowadzenie obrad Rady /otwieranie sesji, otwieranie i zamykanie dyskusji nad każdym z punktów sesji, udzielanie i zabieranie głosu radnym i osobom nie będącym radnymi, zarządzanie i przeprowadzanie procedury głosowania , czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad/.
Rozmiar czcionki
Kontrast