Pan Bernard Makulec

Kompetencje Przewodniczącego Rady:

  • organizowanie pracy Rady /zwoływanie i przygotowanie sesji, ustalanie porządku, czasu i miejsca obrad, zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, powiadamianie radnych o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady, ustalanie listy osób zaproszonych na sesję/
  • prowadzenie obrad Rady /otwieranie sesji, otwieranie i zamykanie dyskusji nad każdym z punktów sesji, udzielanie i zabieranie głosu radnym i osobom nie będącym radnymi, zarządzanie i przeprowadzanie procedury głosowania , czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad/.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin Bernard Makulec przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we środy w godzinach 15:00-17:00.

Osobista rozmowa z Przewodniczącym możliwa jest jedynie po wcześniejszym złożeniu pisma z opisem sprawy, której spotkanie ma dotyczyć oraz kontakcie telefonicznym.
Spotkanie może się odbyć, jeżeli jest to uzasadnione charakterem sprawy (skarga lub wniosek).
Więcej informacji można uzyskać w pokoju 203 lub dzwoniąc pod numer telefonu: 25 682 05 60 wew. 65.