Pan Marcin Kołodziejczyk

Dni i godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek godz. 7.45 – 15.45

Przedmiot działania i kompetencje:
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem

Rozmiar czcionki
Kontrast