Pan Marcin Kołodziejczyk

Dni i godziny pracy:
Poniedziałek godz. 8 -17

Wtorek-Czwartek godz. 8-16

Piątek godz. 8-15

Przedmiot działania i kompetencje:
Wójt jest organem wykonawczym gminy.
Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.