Przypominamy, że do 15 stycznia 2024 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny, natomiast deklaracje na podatek od nieruchomości do  31 stycznia 2024 r. zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości.

Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Wzory dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin w zakładce – Jak załatwić sprawę.

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok, w stosunku do roku poprzedniego uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Nr LIV/426/2023 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2023 r. poz. 12952).

Stawki na podatek rolny. Uchwała Nr LIV/427/2023 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2023 r. poz. 12953) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 – 48,30 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosi:

za 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych – 120,75 zł (2,5 q żyta x 48,30 zł)

za 1 ha fizyczny gruntów rolnych – 241,50 zł (5 q żyta x 48,30 zł)

Stawki na podatek leśny. Uchwała Nr LIV/428/2023 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2023 r. poz. 12954) w sprawie obniżenia średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. – 226,00 zł za 1m3.

Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 49,72 zł za 1 ha fizyczny (0,22 x 226,00 zł)

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok nie uległy zmianie. 

Podatek rolny na 2023 rok

Podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy jest średnia cena skupu żyta.

Uchwałą Nr XLIII/347/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 15 listopada 2022 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 obniżono do kwoty 46,00 zł za 1q.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.); Uchwała Nr XLIII/347/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 15 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12246).

 Podatek leśny na 2023 rok

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 215,00 zł za 1 m3.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.); Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 996). Uchwała Nr XLIII/348/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 15 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12247).

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023:

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,90 zł,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,10 zł,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,40 zł.
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach , dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanymobejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,90 zł

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,80 zł,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,10 zł,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,00 zł,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,20 zł,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,50 zł.

 Od budowli:

 1. rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody i ścieków – 0,61% ich wartości,
 2. pozostałych budowli – 2% ich wartości.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 roku  poz. 1457 z późn. zm.); Uchwała Nr XLIII/346/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 15 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12245).

 

Podatek od środków transportu na 2023 rok

1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 t:

Lp. Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Stawka podatku

w złotych

 

1. powyżej 3,5 tony do 5.5 tony włącznie 370
2. powyżej 5,5, tony do 9 ton włącznie 470
3. Powyżej 9 ton 670

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 150 150
13 14 150 410
14 15 410 580
15 580 1300
Trzy osie
12 17 150 260
17 19 260 530
19 21 530 680
21 23 680 1050
23 25 1050 1630
25 1050 1630
Cztery osie i więcej
12 25 680 690
25 27 690 1080
27 29 1080 1710
29 31 1710 2530
31 1710 2530

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5,tony i poniżej 12 ton  – 850 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 40    40
18 25  280   500
25 31   580   950
31 1460 2000
Trzy osie i więcej
12 40 1290 1780
40 1780 2630

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 350 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 30 30
18 25 190 330
25 330 580
Dwie osie
12 28 220 320
28 33 640 880
33 38 880 1340
38 1190 1760
Trzy osie i więcej
12 38 700 980
38 980 1330

 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Lp. Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku

w złotych

 

1. mniej niż 22 miejsca 470
2. równej lub większej niż 22 miejsca 950

§ 2.

 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące działalności przeciwpożarowej.
 2. Zwolnienie nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/267/2021 Rady Gminy w Garwolinie z dnia 15 listopada 2021 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Garwolin i zwolnień w tym podatku na 2022 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 roku  poz. 1457 z późn. zm.); Uchwała Nr XLIII/349/2022 Rady Gminy Garwolin z 15 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12248).

 

Powyższe stawki umieszczone są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Garwolin pod linkiem: https://uggarwolin.bip.gov.pl/sesje-rady-gminy-garwolin/xliii-sesja-zwyczajna-rady-gminy-garwolin.html