Podatek rolny

Podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy jest średnia cena skupu żyta.

Uchwałą Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 obniżono do kwoty 40,00 zł za 1q.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381z późn. zm.); Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 11100).

 Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 188,85 zł za 1m3.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465); Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 1028). Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 11101).

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016:

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,51 zł,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,35 zł.
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach , dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanymobejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,50 zł

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,68 zł,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 16,00 zł,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,68 zł,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,65 zł,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,00 zł.

 Od budowli:

 1. rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody i ścieków – 0,5% ich wartości,
 2. pozostałych budowli – 2% ich wartości.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku  poz. 849 z późn. zm.); Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 11099).

 

Podatek od środków transportu

Wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 
 
Dopuszczalna masa calkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Stawka podatku (w złotych)
spełnia normy czystości EURO
lub posiada katalizator
pozostałe
– powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 680 700
– powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 920 950
– powyżej 9 t i poniżej 12 t 1120 1150

 

 

 • od samochodów ciężarowch o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia osi jezdnych 

 

 
Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) oraz rodzaj zawieszenia osi jezdnych Stawka podatku
(w złotych)
– dwie osie równa lub wyższa niż 12 t każdy
rodzaj zawieszenia osi jezdnych
1950
– trzy osie równa lub wyższa niż 12 t każdy
rodzaj zawieszenia osi jezdnych
1950
– cztery osie i więcej równa lub wyższa niż 12 t oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2450
– cztery osie i więcej równa lub wyższa niż 12 t inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2600

 

 

 • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i jego wpływu na środowisko naturalne  

 

 
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Stawka podatku (w złotych)
spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator
– od 3,5 t i poniżej 12 t o każdym nacisku na siodło 1500 1550

 

 

 • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia 

 

 
Liczba osi Dopuszczalna masa calkowita (w tonach) zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa; oraz rodzaj zawieszenia osi jezdnych Stawka podatku (w złotych)
– dwie osie równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 31 t (każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych) 1870
– dwie osie równa lub wyższa niż 31 t do 36 t włącznie (oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne) 2100
– dwie osie równa lub wyższa niż 31 t do 16 t włącznie (z innym systemem zawieszenia osie jezdnych) 2130
– dwie osie powyżej 36 t (każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych) 2370
– trzy osie równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 40 t (każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych) 1950
– trzy osie równa lub wyższa niż 40 t (oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne) 2050
– trzy osie równa lub wyższa niż 40 t (z innym systemem zawieszenia osi jezdnych) 2680

 • od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i każdym nacisku na siodło 

 

 
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatki (w złotych)
– od 7 t i poniżej 12 t każdy nacisk na siodło 720

 • od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i każdym rodzajem zawieszenia 

 

 
Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy oraz każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych Stawka podatku (w złotych)
– jedna oś równa lub wyższa niż 12 t 950
– dwie osie równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 33 t 1100
– dwie osie równa lub wyższa niż 33 t do mniej niż 38 t 1500
– dwie osie równa lub wyższa niż 38 t (oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne) 1700
– dwie osie równa lub wyższa niż 38 t (z innym systemem zawieszenia osi jezdnych) 1800
– trzy osie równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 38 t 1500
– trzy osie równa lub wyższa niż 38 t 1750

 • od autobusów w zależności  liczby miejsc do siedzenia 

 

 
Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych)
spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator
– mniej niż 22 miejsc 850
– równej lub wyższej niż 22 miejsc 1600

 

Od podatku od środków transportowych zwolnione są pojazdy służące działalności przeciwpożarowej.

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku  poz. 849 z późn. zm.); Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Garwolin z 27 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11102).

 

Powyższe stawki umieszczone są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Garwolin pod linkiem:    http://www.e-bip.pl/Start/14/TaxesAndFees/Orders

Rozmiar czcionki
Kontrast