POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2022

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Wartość pomocy
Cyfrowa Gmina Wykonanie diagnozy, przebudowę sieci wraz
z urządzeniami , zakup UTM, wymianę serwera
z konfiguracją i usługą przeniesienia migracji stacji, zakup urządzeń do backup, zakup sprzętu It wraz
z oprogramowaniem, hosting z serwerem pocztowym, centrala telefoniczna, modernizacja strony internetowej, szkolenia dla pracowników
Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 401 130,00 PLN 401 130,00 PLN
„Usunięcie
i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin”
Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 118,14 mega tony
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50 383,73 zł PLN 34.926,01 zł PLN
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 875,00 PLN 1 500,00 zł PLN
Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej
w miejscowości Sulbiny, Gmina Garwolin
Efektem rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie ścieżki edukacyjnej z zakresu Botaniki, Dendrologii, Mikologii, Ornitologii, Pszczelarstwa i Zoologii oraz wiedzy ogólnej składającej się
z następujących elementów: 7 gier edukacyjnych i tablic poziomych, o tematach: zioła z lasu i ogrodu, motyle, jak prawidłowo powinniśmy segregować odpady?, segregacja odpadów, źródła odnawialne, botanik, zwierzęta – te co skaczą, biegną, fruną i pełzają
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 100 000,00 zł PLN 75 000,00 zł PLN
Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+810 – 1+470 Przebudowa drogi gminnej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 239 394,10 PLN 119 000,00 PLN
„Modernizacja oświetlenia drogowego
w miejscowościach Rębków i Wola Rębkowska gmina Garwolin”
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego drogowego na bardziej energooszczędne
w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej
w miejscowościach Rębków ulica Borki, ulica Młyńska, Polna, Krótka , Słoneczna, Wola Rębkowska ul. Przemysłowa + DK-76
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 119 809,20 PLN 59 904,00 PLN
Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany
w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu pumptrack
w Sulbinach, gm. Garwolin
budowa obiektu sportowego ogólnodostępnego, małej architektury realizowanego w miejscu publicznym – toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK’ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 400 000,00 PLN 150 000,00 PLN
Zakup wyposażenia do świetlicy OSP
w sołectwie Izdebnik
szafa chłodnicza 2-drzwiowa, patelnia uchylna elektryczna, kuchnia gazowa 4 – palnikowa, warnik, wózek kelnerski, zmiękczacz, piec konwekcyjny z podstawą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 24 753,26 PLN 10 000,00 PLN
Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda Talubska Zakres rzeczowy operacji polegał na dostawie
i montażu na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia następujących elementów: – wysięgników rurowych
o masie do 15 kg mocowanych na słupie o długości min. 1,50 m – 17 szt.; – – przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur – 68 m.; – skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych – 17 szt.; – ograniczników przepięć
w liniach napowietrznych nn
z przewodów izolowanych – 3 szt.; opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 39W – 57 W – 17 szt.; Zadanie będzie realizowane przy drodze powiatowej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Remont dachu budynku użytkowanego jako świetlica wiejska w sołectwie Stara Huta Remont polegający m.in. na wymianie starego dachu na nowy wraz z położeniem blachy i orynnowaniem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 700,00 PLN 10 000,00 PLN
Zakup wyposażenie placu zabaw w sołectwie Stoczek Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Stoczek, składającego się z karuzeli i podwójnej huśtawki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Zakup toru przeszkód dla Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej Zakup toru przeszkód Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 24 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Poznaj Polskę Szkoły które dostały dofinasowanie do wycieczek Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce x 2 wycieczki Szkoła Podstawowa im. Mari Wójcik w Wilkowyi x 3 wycieczki Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie x 1 wycieczka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej x 4 wycieczki Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej. Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski Ład 197 740,00 PLN 137 640,00 PLN
Monitoring jakości powietrza w Gminie Garwolin zakupie 8 sztuk sensorów. Sensory zostaną zamontowane na 6 placówkach oświatowych w Gminie Garwolin mieszczących się w miejscowościach Ruda Talubska, Rębków, Wola Rębkowska, Michałówka, Wilkowyja, Wola Władysławowska oraz na budynku OSP w Niecieplinie i budynku Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 53 418,90 PLN 26 709,00 PLN
„Program Wieloletni Senior +” „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Klubu a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami. Wojewoda Mazowiecki 81 150,50 PLN 36 316,00 PLN
„OSP-2022” Przyczepa pożarnicza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 70 000,00 PLN 20 000,00 PLN
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022 Remont posadzki w garażu – 53,587 m2, Remont ścian i sufitów w pomieszczeniu techniczny – 230 m2 Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie 30 000,00 PLN 0
PLN
PLN PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2021

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Wartość pomocy
„Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+115 – 0+872” Przebudowa drogi: długość 465 m z betonu asfaltowego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 139 584,96 PLN 50 000,00 PLN
„MALUCH +” Zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku
w Sulbinach Bieżące funkcjonowania
Wojewoda Mazowiecki 321 160,41 PLN 40 800,00 PLN
„Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Garwolin” Zaprojektowanie i wykonanie wymiany nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczną nawierzchnię boiska do piłki nożnej znajdującego się przy Szkole Podstawowej
w Rudzie Talubskiej (m.in. roboty ziemne, zdjęcie podłoża, warstwy podbudowy, warstwy wyrównawcze, trawa sztuczna, bramki, chorągiewki i obrzeża betonowe) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. zagospodarowania terenu, parkingu, chodników, ogrodzenia, trybun, zieleni.)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 4 500 000,00 PLN 4 050 000,00 PLN
„Historia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik
w Wilkowyi w latach 2007-2017”
Publikacja 2 000 szt. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 50 000,00 PLN 31 815,00 PLN
„Program Wieloletni Senior +” „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Klubu a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami Wojewoda Mazowiecki 71 013,10 PLN 33 387,09 PLN
Budowa obiektów sportowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce Przebudowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie nowego obiektu zewnętrznego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 2 617 000,00 PLN 200 000,00 PLN
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w gminie Garwolin
Budowa sieci kanalizacyjnej, długość sieci 13 941,5 mb Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 5 844 844,00 PLN 2 204 160,00 PLN
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w Gminie Garwolin
Budowa sieci kanalizacyjnej długość 7 450,5 mb i sieci wodociągowej długość 58,5 mb Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 615 903,99 PLN 1 340 189,69 PLN
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Władysławów” Dostawa i montaż na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 39W –57 W– 17 szt.; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Górki” Zakup sprzętu: kuchnia – 1 szt, zmywarko- wyparzarka – 1 szt., stół z basenem jednokomorowym – 1 szt., szafa chłodnicza podwójna – 1 szt. rolety Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 23 361,32 PLN 10 000,00 PLN
„Zakup sprzętu do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań dla lokalnej społeczności
w sołectwie Stary Puznów”
Zakres rzeczowy operacji polegał na zakupie następujących rzeczy: projektor – 1 szt., ekran – 1 szt., tablica biała – 1 szt., laptop – 1 szt., drukarka – 1 szt., aparat – 1 szt., nagłośnienie (zestaw nagłośnieniowy, statyw kolumnowy, zestaw mikrofonów – 2 kpl., mikrofon dynamiczny, statyw mikrofonowy), oświetlenie sceniczne wraz ze statywem – 1 kpl. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
„Remont kapliczki
w sołectwie Miętne”
Prace remontowo-budowlane: skucie spękanej elewacji, wykonanie nowej elewacji na całości kapliczki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( drzwi 1x
i okienka 2x), demontaż dachu wraz z konstrukcją, wykonanie nowej konstrukcji dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół kapliczki, wykonanie stopni z kostki (wejście do kapliczki).
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 21 500,00 PLN PLN
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sławiny” Dostawa i montaż na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 39W –57 W– 17 szt.; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021 Remont dwóch garaży w OSP Rębków (zakres prac: malowanie ścian, uzupełnianie ubytków, remont sufitów) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 25 000,00 PLN 25 000,00 PLN
OSP-2021 OSP Sulbiny Ubranie specjalne NOMEX (kurtka + spodnie), kask + latarka, buty specjalne, rękawice specjalne Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 30 000,00 PLN 15 000,00 PLN
OSP-2021 OSP Ruda Talubska Przewody hydrauliczne 10m (szybko złączki), cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy), nożyce hydrauliczne Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 35 400,00 PLN 17 700,00 PLN
OSP-2021 OSP Miętne Sprzęt hydrauliczny (rozpieracz ramieniowy, cylinder rozpierający) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 44 670,00 PLN 39 370,00 PLN
„Usunięcie
i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin”
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
w ilości ok. 104,9 mega tony, łącznie zostanie objętych ok. 48 nieruchomości na terenie gminy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 42 703,21 PLN 29 892,24 PLN
„Przebudowa drogi gminnej Nr 130216W w miejscowości Sulbiny ul. Długa dz. nr 1090/3 oraz w miejscowości Ruda Talubska ul. Bajkowa dz. nr 642” Przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej, długość 1 650,30 mb, szerokość 5,5 m – chodniki z kostki brukowej strona lewa – długość 1650,30 mb, szerokość 2 m strona prawa – długość 34 mb, szerokość 2,8 m – 3 m – pobocza z kruszywa łamanego strona prawa – długość 1616,30 mb, szerokość 0,75 m – odwodnienie za pomocą rowu, jedno skrzyżowanie, elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 2 167 684,18 PLN 1 517 272,14 PLN
Porozumienie
w sprawie „Czystego Powietrza”
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach którego mieszkańcy uzyskują pomoc przy pisaniu wniosków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 30 000,00 PLN 30 000,00 PLN
Budowa bazy ekologicznej przy szkole podstawowej im. Orła Białego
w Michałówce
Zakup tablic i gier tematycznych
w tym: tablice poziome (Poznajemy miody i rośliny miododajne, Pszczele warcaby, Ptaki leśne) – 3 szt, gry edukacyjne (Segregacja odpadów, Zioła polne, Królestwo grzybów Leśne pary) – 4 szt.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 67 100,00 PLN 50 000,00 PLN
Opieka wytchnieniowa Opieka wytchnieniowa dla 2 rodzin GOPS Wojewoda Mazowiecki 19 200,00 PLN 19 200,00 PLN
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Dofinansowanie zyskało 7 placówek oświaty: – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik
w Wilkowyi, Szkoła Podstawowa
w Woli Władysławowskiej, Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”
w Sulbinach, Publiczne przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałówce, Publiczne Przedszkole „Słoneczko”w Woli Rębkowskiej, Placówka wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie 23 794,42 PLN 19 000,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. Ministerstwo Edukacji i Nauki 60 000,00 PLN 60 000,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni
w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery
z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc.
Ministerstwo Edukacji i Nauki 60 000,00 PLN 60 000,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. Ministerstwo Edukacji i Nauki 104 100,00 PLN 104 100,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. Ministerstwo Edukacji i Nauki 60 000,00 PLN 60 000,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D
z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc.
Ministerstwo Edukacji i Nauki 73 800,00 PLN 73 800,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa Woli Władysławowskiej; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. Ministerstwo Edukacji i Nauki 30 000,00 PLN 30 000,00 PLN
Laboratoria Przyszłości Szkoła Filialna w Krystynie; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni
w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery
z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc.
Ministerstwo Edukacji i Nauki 30 000,00 PLN 30 000,00 PLN
„Modernizacja dróg na terenie gminy Garwolin” Modernizacja dróg stanowiących własność gminy wiejskiej Garwolin
w następujących miejscowościach: Miętne (ul. Cicha, ul. Polna, ul. Spokojna), Rębków (ul. Borki, ul. Polska), Wola Rębkowska (ul. Zacisze), Górki (ul. Zdrojowa, ul. Cicha), Czyszkówek, Natalia, Sulbiny, Unin-Kolonia.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 6 851 580,00 PLN 6 509 001,00 PLN

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Wartość pomocy
Rosnę z matematyką; Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej Zajęcia dodatkowe Fundacja M-bank i Fundacja Dobra Sieć 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Rosnę z matematyką; Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”
w Sulbinach
Zajęcia dodatkowe Fundacja M-banki Fundacja Dobra Sieć 5 000,00 PLN 4 880,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Izdebniku
Hełm strażacki 3 szt., buty strażackie (skórzane, gumowe) 3 szt., kominiarka strażacka 3 szt. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 131,98 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Miętnem
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Niecieplinie
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Rębkowie
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Rudzie Talubskiej
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Sulbinach
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP Taluba-Feliksin
Rękawice specjalne 10 szt., buty strażackie (skórzane, gumowe) 1 szt. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 205,50 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Wilkowyi
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Woli Rębkowskiej
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych
w udzielanie pomocy
w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP
w Woli Władysławowskiej
Wydatki bieżące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Rudzie Talubskiej Agregat prądotwórczy EA 3000 1 szt., bosak dialektyczny Nupla 4,0m 1 szt., zbijak do szyb hartowanych 1 szt., drabina nasadowa aluminiowa (3 przęsła) 1 szt., radiotelefon cyfrowy DP4600e z ładowarką samochodową i akumulatorem podstawowym Ni-MH 1400mA 2 szt., detektor prądu przemiennego Ac Hot Stick-szt. 1 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 450,55 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Rębkowie Wentylator oddymiający 1 szt., parawan do zasłaniania ofiar wypadku 1 szt., przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami 1 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 200,00 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Izdebniku Motopompa szlamowa WT 30 X w kpl. 2 nasady 1 łącznik, opaski zaciskowe 3 szt., metalowy kosz ssawny 1 szt., zbiornik wodny 2500 l 1 szt., mostek przejazdowy 52x75x52 drewniany 2 szt., bosak lekki 1 szt., bosak dielektryczny Nupla 4,0m 1 szt., radiotelefon cyfrowy DP4600e z ładowarką samochodową i akumulatorem podstawowym 2 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 215.00 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Miętnem Agregat prądotwórczy 1 szt., HONDA WT40X – motopompa szlamowa 1 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 16 300,00 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Niecieplin Aparat powietrzny X-pro z maską OptiPro, butlą stalową 6l/300bar, czujnik bezruchu SuperPassll, pojemnik na maskę, obejma do mocowania 2 szt., latarka nahełmowa M-FIRE02 z nakładką do kierowania ruchem i zestawem uchwytów 8 szt., mostek przejazdowy 2 szt., bosak lekki z stylem aluminiowym składanym 2 szt., wąż pożarniczy powlekany WP-75-20ŁA BG kolor 2 szt., pachołek drogowy 50cm 4 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 392,30 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Sulbinach Prądownica wodna 1 szt., wąż tłoczny W-110 4 szt., koc gaśniczy 2 szt., bosak dielektryczny 1 szt., butla do aparatu oddechowego 2 szt., topór ciężki 1 szt., szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 1 kpl, przenośny zestaw oświetleniowy na statywie 1 szt., łom wielofunkcyjny 1 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 150,00 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP Taluba-Feliksin Piła ratownicza STIHL MS 462 CMR 1 szt., prądownica Rosenbauer RB 101 EN storz 52 1 szt., hooligan dialektyczny super lekki 1 szt., wąż do motopompy WP 75-20 Ła kolor 4 szt., wąż do motopompy WP 52-20 Ła kolor 4 szt., nożyce do prętów fi16 mm1 szt., pachołek drogowy 40cm 12 szt., taśma ostrzegawcza biało-czerwona 500m 4 szt., topór strażacki ciężki 2 szt., detektor 4 gazowy Drager X-am 2500Ex, O2, CO-LC, H2S-LC 1 szt., Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 914,86 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Wilkowyi Wentylator Kobra H 34 1 szt., detektor prądu 1 szt., latarka Survivor z ładowarką 2 szt., hooligan dialektyczny 1 szt., radiotelefon DM 4601 1 szt., Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 400,00 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Woli Rębkowskiej Detektor prądu przemiennego VOLT 1 szt., wentylator oddymiający PH VP-450 1 szt., zestaw specjalny Drager X-am (detektor wielogazowy) 1 szt., radiotelefon MOTOROLA DP4600e z ładowarką samochodową 3 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 16 264,80 PLN 12 000,00 PLN
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Woli Władysławowsiej Miernik wielogazowy Altair 4XR CH4,O2,H2S,CO,EX 1 szt., bosak dielektyczny NUPLA 1,8m 1 szt., dyski sygnalizacyjne S-Flare z f. synchronizacja 1 szt., pachołek drogowy ostrzegawczy 50cm 6 szt., Hooligan 107cm (końcówka standardowa) 1 szt., lampa ostrzegawcza LO1/1 LED AKU 6V 4,5 Ah 1 szt., radiotelefon DP4600e z akumulatorem i ładowarką 4 szt. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 15 303,70 PLN 12 000,00 PLN
„Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczychi usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sulbinach”; OSP w Sulbinach Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem – kpl. 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 35 000.00 PLN 20 000.00 PLN
„Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Taluba – Feliksin.”; OSP Taluba-Feliksin Buty gumowe strażak – szt. 8, wodery strażackie MAX S5 FLUO- szt. 3, motopompa pływająca Niagara 2 –szt. 1, radiotelefon Motorola DP 4600E przenośny z ładowarką –szt. 2,flary ostrzegawcze diodowe- szt. 9, ubranie koszarowe Ribstop 4-częściowe-szt. 9, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 17 878,76 PLN 15 000,00 PLN
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Rębków”; OSP w Rębkowie Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 33 900,00 PLN 30 000,00 PLN
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Woli Władysławowskiej”; OSP w Woli Władysławowskiej Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 33 900,00 PLN 30 000,00 PLN
Orlen dla Strażaków; OSP w Niecieplinie Zestaw asekuracyjny BASIC 5S -2szt., wąż do motopompy WV-75–20 ŁA- 4 szt., ubranie specjalne FHR 008 Max PL/M 2 cz/OPZ/- 1 szt. radiotelefon HYTERA PD665- 1 sz., spodniobuty PROS standard model SB01- 4 szt. ORLEN 6 665,36 PLN 6 000,00 PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2020

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Wartość pomocy
MALUCH +” Zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sulbinach Wojewoda Mazowiecki 336 671,66 PLN 32 400,00 PLN
Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 137,97 mega tony, łącznie zostało objętych 65 nieruchomości na terenie gminy, z której zabrano azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50 513,58 PLN 50 000,00 PLN
Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 128,32 mega tony, łącznie zostało objętych 45 nieruchomości na terenie gminy, z której zabrano azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50 486,41 PLN 50 000,00 PLN
Zdalna szkoła Zakup 35 sztuk laptopów z oprogramowaniem i myszkami dla szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin Centrum Projektów Polska Cyfrowa 70 000,00 PLN 70 000,00 PLN
Zdalna szkoła + Zakup 39 sztuk laptopów z oprogramowaniem i myszkami dla szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin Centrum Projektów Polska Cyfrowa 103 128,87 PLN 103 128,87 PLN
Przebudowa drogi gminnej nr 130244W ul. Młyńska, Polna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Rębków Przebudowa odcinka o łącznej długości 1 401,70 mb Wojewoda Mazowiecki 752 339,85 PLN 499 655,38 PLN
Aktywna tablica Zakup 20 sztuk laptopów z oprogramowaniem i myszkami dla 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin Wojewoda Mazowiecki 70 000,00 PLN 56 000,00 PLN
Program Wieloletni Senior +; Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior, zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Klubu, a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami podczas funkcjonowania Wojewoda Mazowiecki 62 860,96 PLN 24 464,00 PLN
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Usunięto odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w łącznej ilości 10,05 Mg Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 5 025,00 PLN 5 025,00 PLN
0,4% rezerwy w roku 2020 na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wyposażono pracownie, zakupiono sprzęt: prac. geograficzna –15 000,00zł, prac. biologiczna –20 000,00zł, prac. fizyczna – 20 000,00zł prac. chemiczna- 20 000,00zł, Wola Władysławowska Ministerstwo Edukacji Narodowej 75 000,00 PLN 75 000,00 PLN
Remont strażnicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miętnem Remont garażu- wymiana posadzki w OSP Miętne Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 20 000,00 PLN
Przebudowa drogi w miejscowości Sławiny w km 0+00- 0+420 Przebudowa drogi gminnej o długości 420,00 mb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 135 171,83 PLN 67 585,91 PLN
Posiłek w szkole i w domu „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej Wykonanie prac remontowych i wyposażenia kuchni przy Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie 104 626,25 PLN 80 000,00 PLN
Posiłek w szkole i w domu „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce Wykonanie prac remontowych i wyposażenia kuchni przy Szkole Podstawowej w Michałówce Wojewoda Mazowiecki (Kuratorium Oświaty w Warszawie) 101 733,44 PLN 80 000,00 PLN
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego Zestaw komputerowy – 8 szt. laptop 13 szt., tablet 12 szt., drukarka laserowa 13 szt., urządzenie wielofunkcyjne 1 szt., monitor interaktywny 1 szt., projektor multimedialny – 1 szt. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 179 999,00 PLN 174 999,00 PLN
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Krystynie Dostarczono i wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką z elementów betonowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 22 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ewelin Dostarczono i zamontowano na istniejących słupach energetycznych 17 lamp LED Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Parcele Rębków Dostarczono i zamontowano na istniejących słupach energetycznych 17 lamp LED Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Talubie oraz zakup altany na potrzeby spotkań dla lokalnej społeczności Zakupiono klimatyzatory do świetlicy wiejskiej oraz zakupiono altanę Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 22 999,99 PLN 10 000,00 PLN
Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Władysławowska Dostarczono i zamontowano na istniejących słupach energetycznych 17 lamp LED Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN
Termomodernizacja budynku OSP w Woli Rębkowskiej – etap II Termomodernizacja ściany frontowej w budynku OSP Wola Rębkowska grubość styropianu 20 cm – 156,767 m2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 49 941,68 PLN 30 000,00 PLN
Modernizacja rozbudowa i wyposażenie budynku usługowego w Woli Rębkowskiej Modernizacja rozbudowa i wyposażenie budynku usługowego w Woli Rębkowskiej z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia i bibliotekę Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 6 278 087,00 PLN 5 000 000,00 PLN
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Puznów Nowy, Budy Uśniackie i Rębków ul. Polna Dostarczono i zamontowano na istniejących słupach energetycznych 34 lampy LED w trzech miejscowościach Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 49 970,00 PLN 49 970,00 PLN
Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP w Woli Rębkowskiej Wykonano demontaż konstrukcji stalowej, demontaż zniszczonych krokiew, uzupełnienie zniszczonych krokiew, ułożenie folii, łacenie połaci dachowych, pokrycie blachodachówką modułową z blachy powlekanej, elementy wykończeniowe (taśmy pod gąsiory, gąsiory systemowe, wiatrownice szczytowe systemowe, stopnie kominiarskie, ławy kominiarskie), montaż rynien Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 157 285,67 PLN 157 285,67 PLN
Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w miejscowości Miętne Zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni ścieków: sieć kanalizacyjna PCV SN8 DN200 – 390,0m sieć wodociągowa PE PN10 DN110 – 410,0m hydrant nadziemny – 3 szt. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 430 543,20 PLN 315 000,00 PLN
Adaptacja poddasza Przedszkola w Woli Rębkowskiej – etap 1 Zakres zadania obejmuje roboty budowlane (roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty murowe, izolacja dachu, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka i ślusarka, podłogi i posadzki, malowanie elewacja, klapy pożarowe), sanitarne (instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kanalizacji sanitarnej, wentylacja mechaniczna, instalacja wodociągowa), oraz elektryczne (zasilanie obiektu od tablicy pomiarowej TL, instalacja oświetleniowa) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 751 034,15 PLN 178 000,00 PLN
Budowa sieci kanalizacyjno – wodociągowej w Gminie Garwolin Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Garwolin. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w tym: kanalizacja grawitacyjna 5,0055 km, kanalizacja ciśnieniowa 2,445km2, długość wybudowanej sieci wodociągowej 0,0585 km Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 3 883 456,56 PLN 2 000 000,00 PLN
Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną. 129 nauczycieli otrzymało środki w wysokości po 500 zł na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Ministerstwo Finansów 64 500,00 PLN 64 500,00 PLN

Jednostki Podległe

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Wartość pomocy
Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudzie Talubskiej Zakupiono ratowniczy sprzęt hydrauliczny – agregat hydrauliczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 22 000,00 PLN 20 000,00 PLN
Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Miętne Zakupiono ubranie specjalne strażackie – 8 kpl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 21 970,00 PLN 15 000,00 PLN
Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Woli Rębkowskiej Zakupiono: wąż tłoczny (42, 52, 75) oraz zasysacz linowy oraz pompę szlamową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 19 931,10 PLN 14 958,10 PLN
Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Niecieplin Zakupiono buty strażackie skórzane, buty strażackie gumowe, ubranie specjalne strażackie, hełm strażacki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 20 333,45 PLN 15 000,00 PLN
Termomodernizacja budynku OSP w Woli Rębkowskiej – etap I Termomodernizacja budynku OSP w Woli Rębkowskiej grubość styropianu 20 cm – 158,76 m2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 44 833,43 PLN 30 000,00 PLN
Wymiana bram garażowych dla OSP Miętne Wymieniono 2 szt. bram garażowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 34 000,00 PLN 30 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Miętnem Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Miętnem Wykucie otworu komunikacyjnego w ścianie Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 16 000,00 PLN 16 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; osP w Wilkowyi Remont pomieszczeń – malowanie Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 17 400,00 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Wilkowyi Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Rębkowie Remont elewacji zewnętrznej na garażach i budynku domu strażaka Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 26 400,00 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Rębkowie Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Rudzie Talubskiej Wykonanie posadzki 42,93m2 malowanie gipsowanie, wyrównanie, szpachlowanie ścian, malowanie drzwi 504m2, obróbka drzwi 10szt., zautomatyzowanie bram garażowych Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 20 434,20 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Rudzie Talbuskej Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Sulbinach Gipsowanie uszczerbków i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu strażackim i garażu oraz wybudowanie ścianki działowej oraz zakup drzwi w pomieszczeniu z prysznicem oraz zakup i montaż sedesu Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 16 000,00 PLN 16 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Woli Rębkowskiej Remont budynku OSP Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 19 801,23 PLN 15 800,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Woli Rębkowskiej Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Izdebniku Remont pomieszczeń w OSP Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 23 000,00 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Izdebniku Wydatki bieżące PUP Garwolin 4 580,71 PLN 4 580,71 PLN
Remont strażnicy OSP w Miętnem Remont strażnicy Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 PLN 20 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Niecieplinie Zakup i montaż klimatyzacji 2 kpl. w świetlicy strażackiej Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 17 835,00 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Niecieplinie Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Woli Władysławowskiej Demontaż posadzki wykonanie podbudowy 51,72m2, beton zbrojeniowy 10,344m3, wykonanie posadzki z dotarciem nałożenie żywicy epoksydowej Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 20 015,64 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej organizacji pozarządowej; OSP w Woli Władysławowskiej Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej; OSP w Talubie-Feliksinie Remont posadzki oraz bramy garażowej Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 20 000,00 PLN 16 000,00 PLN
Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej OSP w Talubie-Feliksinie Wydatki bieżące PUP Garwolin 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2019

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Wartość pomocy
„MALUCH +” Zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sulbinach Wojewoda Mazowiecki 343 684,15 PLN 36 000,00 PLN
„Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin” Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
w ilości 138,33 mega tony, łącznie zostało objętych 66 nieruchomości na terenie gminy z której zabrano azbest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50 794,78 PLN 50 000,00 PLN
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Zakupiono: łącznie 3 727 książek do 6 szkół biorących udział w projekcie
w tym odsetek lektur szkolnych wynosi 46,2%.
Kuratorium Oświaty w Warszawie 60 000,00 PLN 48 000,00 PLN
„Budowa świetlic w Gminie Garwolin” Inwestycja polega na wybudowaniu dwóch świetlic wiejskich
w miejscowości Nowy Puznów
i miejscowości Górki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 1 914 476,87 PLN 1 000 000,00 PLN
„Przebudowa drogi w miejscowości Lucin, gm. Garwolin” Przebudowa drogi gminnej nr 130269 w miejscowości Lucin o długości 0,488 km> Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 1 761 948,66 PLN 1 121 127,00 PLN
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucin” Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na powierzchni 1 472,00 m2 i długości 260,00 m Województwo Mazowieckie 218 980,76 PLN 60 000,00 PLN
„Program Wieloletni Senior +” „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Klubu a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami. Podczas funkcjonowania Klubu odbyło się łącznie 256 spotkań w tym m. in. warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, spotkania czytelnicze. Podczas realizacji projektu odbyło się 5 wycieczek m.in. na spektakl teatralny „Wesoła wdówka”
i „Klimakterium”, mieli także możliwość spotkania się
z fizjoterapeutą ośmiokrotnie. Regularnie w każdym miesiącu odbywały się zajęcia z aerobiku co dało 82 odbytych zajęć.
Wojewoda Mazowiecki 36 357,75 PLN 14 358,00 PLN
„Wyposażenie w ławki terenu ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce oraz urządzenia do siłowni i ławki przy świetlicy wiejskiej w Jagodnem” Zakupione zostały ławki i urządzenia siłowni zewnętrznej Województwo Mazowieckie 24 919,80 PLN 10 000,00 PLN
„Rozbudowa siłowni zewnętrznej poprzez zakup nowych urządzeń i wykonanie nawierzchni wmiejscowości Sulbiny” Zakupione zostały urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wykonana została nawierzchnia pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulbiny Województwo Mazowieckie 24 846,74 PLN 10 000,00 PLN
„Przebudowa ulicy Górnej w miejscowości Sulbiny oraz drogi gminnej
w  miejscowości Sławiny”
Przebudowa odcinków o łącznej długości 1 785,49 mb Wojewoda Mazowiecki 5 402 629,00 PLN 4 051 971,00 PLN
„Remont drogi gminnej nr 130227W w miejscowości Czyszkówek – Lucin od km 0+300 do km 1+015 o długości 0,715 km” Inwestycja obejmowała remont odcinka od km 0+300 do km 1+015 o długości 0,715 km wykonane zostały: nawierzchnie pobocza i rowy Wojewoda Mazowiecki 289 505,41 PLN 231 604,00 PLN
„Remont drogi gminnej nr 130231W w miejscowości Sulbiny ul. Ogrodowa – ul. Spacerowa – ul. Leśna od km 0+000 do km 0+328 oraz od km 0+500 do km 1+690 o łącznej długości 1,518 km” Inwestycja obejmowała remont odcinka od km 0+000 do km 0+328 oraz od km 0+500 do km 1+690
o łącznej długości 1,518 km. Wykonane zostały: nawierzchnie, pobocza, rowy, roboty wykończeniowe i przepusty
Wojewoda Mazowiecki 597 533,32 PLN 478 026,00 PLN
„Remont drogi gminnej nr 130268W w miejscowości Sulbiny ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+256 o długości 0,256 km” Inwestycja obejmowała remont odcinka od km 0+000 do km 0+256
o długości 0,256 km. Wykonane zostały: nawierzchnie, pobocza, rowy i roboty wykończeniowe.
Wojewoda Mazowiecki 118 728,26 PLN 94 982,00 PLN
„Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Unin Kolonia na potrzeby uprawiania kultury fizycznej i rekreacji dla lokalnej społeczności
Zakupione zostały urządzenia siłowni zewnętrznej (podciągacz, drabinka
z podciągaczem, jeździec, wahadło, narciarz, małe koła tai-chi) wraz
z montażem oraz kosze na śmieci
Województwo Mazowieckie 22 041,60 PLN 10 000,00 PLN
„Remont remizy OSP Wilkowyja wykorzystywanej na potrzeby lokalnej społeczności” Zakupiono materiały do pomalowania remizy OSP. Wymieniono płytki w kuchni (materiały wraz z usługą), wykonano prace na dachu – wymiana obróbki/ wentylacji/ obróbka kominów (materiały wraz z usługą), okap kuchenny, zadaszenie nad schodami (materiały wraz z usługą), wymieniono oświetlenie (zakupiono same materiały) Województwo Mazowieckie 23 037,01 PLN 10 000,00 PLN
„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty” W miejscowości Niecieplin utworzono siłownię plenerową, wyposażoną w urządzenia: podciągacz i motyl, narciarz i twister, wioślarz i biegacz oraz regulamin. Plac zabaw z nawierzchniąz trawy i piasku, który wyposażono w urządzenia: orka, koparka, spiner, zjeżdżalnia dla maluchów. Została zakupiona tablica do gry w kółko i krzyżyk, stół do chińczyka oraz 4 ławki i dwa stojaki na rowery. Wykonano ogrodzenie panelowe wokół placu zabaw. Dokonano nasadzeń: dereń świdwa- 10 szt., tawuła brzozolistna- 28 szt.; tawuła Van Houtte’a- 38 szt. W miejscowości Czyszkówek utworzono siłownię plenerową wyposażoną w urządzenia: biegacz i orbitrek, podciągacz i prasa nożna, poręcz i wahadło oraz regulamin. Plac zabaw z nawierzchnią z piasku , kory i trawy, który wyposażono w urządzenia: domek, huśtawkę wagową i Kentucky. Zakupiono tablicę do gry w kółko i krzyżyk, stół do chińczyka oraz 4 ławki z oparciem. Wykonano ocynkowane ogrodzenie panelowe bez podmurówki wokół placu zabaw. Dokonano także nasadzeń: świerk pospolity – 7szt., głóg pośredni – 6 szt., 1 dąb szypułkowy, dereń świdwa- 22 szt., tawuła szara – 25 szt.; róża pomarszczona – 39 szt. Ministerstwo Sportu i Turystyki 261 025,27 PLN 100 000,00 PLN
Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu gminy Garwolin” Zakupiono: Cylinder rozpierający dwutłokowy- 1 szt., nożyce hydrauliczne – 1 szt. , kamera termowizyjna – 1 szt., motopompa szlamowa PH 2400 – 1 szt. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 63 000,00 PLN 61 200,00 PLN
„Remont bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straże Pożarnej Rębków Zakupiono i zamontowano nową bramę garażową Województwo Mazowieckie 18 000,00 PLN 12 000,00 PLN
„200 lat Moniuszki- muzyka i sztuka” Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów rzeźby z gliny dla 7 Szkół Podstawowych oraz 7 koncertów muzyki słynnego polskiego kompozytora. W projekcie wzięło udział ok.700 dzieci Województwo Mazowieckie 30 000,00 PLN 15 000,00 PLN
Strażacki Historyczny Festyn Rodzinny w miejscowości Sulbiny Zorganizowano Festyn Rodzinny na którym zagrał DJ Tomi, odbył się koncert muzyki włoskiej, odbyło się przedstawienie „Pan Twardowski” a także pokazy ratownicze, turniej piłkarski pomiędzy OSP. Województwo Mazowieckie 30 000,00 PLN 15 000,00 PLN
0,4% rezerwy w roku 2019 na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych Wyposażono pracownie. Zakupiono sprzęt o wartości: prac. geograficzna – 15 000,00 , prac. biologiczna – 20 000,00 , prac. fizyczna – 20 000,00 prac. chemiczna- 20 000,00 Ministerstwo Edukacji Narodowej 75 000,00 PLN 75 000,00 PLN
„Budowa bazy edukacyjnej przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach” Zakupiono gry edukacyjne Puzzle Alu z księgą wiedzy i Światowid Alu oraz tabliczki gat. Alu. Dokonano nasadzeń w ilości 661 szt. oraz przeprowadzono 21 h warsztatów edukacyjnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 86 664,00 PLN 77 997,60 PLN
„Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w szkole Podstawowej im. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej” Zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne – 4 szt. Zakupiono: komputery- 20 zestawów, projektor – 1 szt. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 71 119,00 PLN 48 439,00 PLN
„Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenów przyległych do świetlicy w miejscowości Niecieplin na potrzeby lokalne. Zbudowano oświetlenie terenu OSP Niecieplin (postawione zostały słupy , zamontowane zostały tabliczki bezpiecznikowe, uziom prętowy + bednarka do każdego słupa, zamontowano osprzęt modułowy w rozdzielnicach – ZEGAR ASTRONOMICZNY – oraz osprzęt m.in. styczniki i bezpieczniki), na terenach przyległych do świetlicy (w tym także placu zabaw) został zamontowany monitoring (kamery – 11 szt., rejestrator, dysk). Województwo Mazowieckie 22 308,51 PLN 10 000,00 PLN
”Okno na świat-motywowanie uczniów własnym przykładem uczenia się przez całe życie” Wsparcie szkoleniowe dla 6 pracowników Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie na wyspie Malta Fundacja. Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ z siedziba w Warszawie 10 218 EURO 10 218 EURO
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2018

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Przyznana pomoc
„MALUCH +” Zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku Wojewoda Mazowiecki 331 278,59 PLN 36 000,00 PLN
„Usunięcie
i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin”
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
w ilości 118,46 mega tony, łącznie zostało objętych 55 nieruchomości na terenie gminy z której zabrano azbest.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 37 101,67 PLN 29 250,00 PLN
„Aktywna tablica” Zakupiono: tablica interaktywna myBoard Black 82″ Ceramic, 3szt sprzęt multimedialny Projector Canon LV-X310ST 3 szt, głośniki aktywne bluetooth usb 4 szt Wojewoda Mazowiecki 17 500,00 PLN 14 000,00 PLN
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Woli Rębkowskiej Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z wyposażeniem MAN TGM rok produkcji 2018 r
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 890 151,00 PLN 350 000,00 PLN
„Przebudowa drogi gminnej Nr 130203W (Garwolin) – gr. Gminy Garwolin – Puznów Nowy – gr. Gminy Parysów (Parysów)” Roboty przygotowawcze, podbudowa, pobocza, rowy wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego na powierzchni 3 100,50m2 i długości 585m Województwo Mazowiecki 207 152,59 PLN 33 000,00 PLN
„Przebudowa drogi Władysławów – Wola Władysławowska (etap II)” Wymiana nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3 090,50m2 i długości 615m Województwo Mazowieckie 13 155,49 PLN 67 000,00 PLN
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Przeprowaszenie 25 szkoleń dla 300 osób w grupach 12 osobowych zakup 24 laptopów z oprogramowaniem Fundacja Promocji Gmin Polskich 150 000,00 PLN 150 000,00 PLN
„Program Wieloletni Senior +” „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania klubu a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami. Podczas funkcjonowania Klubu odbyło się łącznie 244 spotkań w tym m. in zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne zajęcia czytelnicze, seniorzy wzięli udział w 21 wycieczkach m.in. do Kazimierza Dolnego, Wilanowa, Centrum Pieniądza w Warszawie, mieli możliwośc spotkania się ze specjalistami 6cio krotnie, regularnie w każdym miesiącu odbywały się zajęcia z aerobiku co dało 87 odbytych zajęć. Wojewoda Mazowiecki 22 440,00 PLN 8 976,00 PLN
„Wyposażenie placu zabaw przy szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Rębkowie na potrzeby spędzania wolnego czasu
i rekreacji dla lokalnej społeczności”
Zakupiono i zamontowano Urządzenia zewnętrzne placu zabaw (5 kpl. gra kółko krzyżyk, zestaw sprawnościowy trójramienny, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw zabawowy, bujak tandem) Województwo Mazowieckie 22 779,35 PLN 10 000,00 PLN
„Wyposażenie boiska w Nowym Puznowie w piłkochwyty, bramki iławki na potrzeby uprawiania kultury fizycznej
i rekreacji dla lokalnej społeczności”
Zakupiono i zamontowano wyposażenie do boiska: 2 bramki przenośne z siatkami do piłki nożnej, 2 ławki, piłkochwyty wraz z 9 słupkami. Województwo Mazowieckie 19 300,00 PLN 9 650,00 PLN
„Budowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Ruda Talubska”
Zagospodarowanie terenu, budynek techniczny, punkt zlewny, wiata na agregat prądotwórczy, budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, bioreaktor, zbiornik osadu, zbiornik uśredniający, punkt zlewny, pompownia ścieków surowych, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, pompownia ścieków oczyszczonych. Roboty towarzyszące: odwodnienie
i wyposażenie oczyszczalni, instalacje elektryczne, sieci instalacyjne sanitarne, technologia, roboty dodatkowe. Wybudowana oczyszczalnia ścieków będzie miała średnią dobową przepustowość 230d3/d. Do oczyszczalni zostaną doprowadzone ścieki z miejscowości: Sulbiny, Ruda Talubska i Górki. Docelowo w przyszłości planuję się że do oczyszczalni będą również dopływać ścieki z miejscowości Taluba i Feliksin.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 557 326,46 PLN 1 900 000,00
PLN
„Remont drogi gminnej nr 130247W w miejscowości Wola Rębkowska ul. Wiatraczna oraz Miętne ul. Wiatraczna na odcinku od km 0+220 do km 1+150
o długości 0+930 km”
Odwodnienie, nawierzchnia, pobocza inwestycja obejmowała remont odcinków od 0+220 do 1+ 150km
i 0+930km
Wojewoda Mazowiecki 462 438,73 PLN 369 950,00 PLN
„Remont drogi gminnej nr 130225W w miejscowości Miętne ul. Spacerowa na odcinku od km 0+770 do km 1+100
o długości 0,330km”
Odwodnienie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, pobocza, remonty zjazdów, roboty wykończeniowe inwestycja obejmowała remont odcinka o długości 330 m Wojewoda Mazowiecki 225 742,52 PLN 180 594,00 PLN
„Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej” Realizacja projektu przeniesiona na rok 2020 Województwo Mazowieckie 904 587,80 PLN 723 024,20 PLN
„Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej
w miejscowości Miętne gm. Garwolin- etap I”
Przebudowa drogi dojazdowej
i chodnika – utwardzenie pobocza
o długości 1169 m i szerokości 2 m kostką brukową gr. 6 cm, przebudowa drogi dojazdowej
i chodnika, zjazdy
Wojewoda Mazowiecki 665 598,00 PLN 509 281,00 PLN
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki część II”
Po zakończeniu inwstycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji
o długości 21878,50 mb liczba budynków przyłączonych do kanalizacji po zakończeniu inwestycji będzie wynosiła 219 szt
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 7 065 924,78 PLN 3 800 000,00 PLN
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Unin Kolonia Gmina Garwolin”
Po zakończeniu inwestycji wybudowana będzie kanalizacja
o długości 14513,50mb
i średniodobowej ilości ścieków przyjętych do oczyszczalni równej 51,10m3/dpowstanie możliwość 152 przyłączy co w wyniku pozwoli zlikwidować 135 bezodpływowych zbiorników ścieków.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 5 988 984,24 PLN 3 600 000,00
PLN
„Wyposażenie Szkoły Podstawowej
w Wilkowyi
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych”
Zakupy jakich dokonano po otrzymaniu subwencji: to m.in. 18 komputerów do pracowni fizycznej, biologicznej i chemicznej, 2 szt komputerów ASUS
z oprogramowaniem, a także pomoce dydaktyczne do chemii biologii geografii i fizyki.
Wojewoda Mazowiecki 75 000,00 PLN 75 000,00 PLN

POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2017

Nazwa zadania Zakres rzeczowy Instytucja finansująca Wartość projektu Przyznana pomoc
„Skrzydła wiedzy” Projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018, 2690h – zajęć rozwijających, 1050h zajęć wyrównujących, 2670h zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach, edukacyjnych, 88h szkoleń dla nauczycieli, 540 uczniów objętych wsparciem, 89 nauczycieli objętych wsparciem, 620 205,23 zł dla 5 szkół pozyskane na sprzęt multimedialny i inne pomoce dydaktyczne Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1 385 536,80
PLN
EFS 1 108 429,44 PLN; 207 129,36 PLN
„Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej
w Wilkowyi, wykonanie oświetlenia obiektu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół
w Rudzie Talubskiej, siłowni zewnętrznej
w Rębkowie oraz remont Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Woli Rębkowskiej”
Zadanie dwuletnie realizowanie
w 2017 i 2018 roku, które obejmowało remont sali gimnastycznej
w Publicznym Gimnazjum
w Woli Rębkowskiej, gdzie wykonano remont parkietu i schodów, wykonano roboty malarskie
i stolarskie a także zakupiono nowy sprzęt sportowy; budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin (wykonanie nawierzchni żwirowej, zakup
i montaż urządzeń siłowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza); budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej; przebudowa boiska na terenie szkoły Podstawowej w Wilkowyi (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montaż obrzeży, uzupełnienie podbudowy boiska, wyposażenie boiska
w sprzęt sportowy, piłkochwyty, niwelacja terenu).
Minister Sportu i Turystyki 643 462,05
PLN
212 342,00
PLN
Erasmus + Program dwuletni
Wymiana międzynarodowa z Grecją, Portugalią i Włochami, zakup tablicy interaktywnej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 32 368,17 EUR 31 675,00 EUR
Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół
w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin wariant 333,33m – certyfikowany
Dokumentacja projektowa, opinie
i uzgodnienia, roboty ziemne
i przygotowawcze, warstwy pod boisko piłkarskie, warstwy pod bieżnię okrężną i prostą, warstwy przy skoczniach wzwyż i dal, koło do pchnięcia kulą, inne elementy na boisku, obrzeża, fundament ogrodzenia A2, nawierzchnie z trawy naturalnej, sprzęt sportowy, odwodnienie boiska lekkoatletycznego, uzyskanie certyfikatu PZLA, nadzór inwestorski, podczas zadania inwestycyjnego powstała bieżnia okrężna 4 torowa
o długości 333m, 4 torowa bieżna prosta na 100 i 110m, skocznie do skoku wzwyż, rzutnie do pchnięcia kulą, dwukierunkowa jednotorowa skocznia do skoku w dal
i trójskoku, boisko o wymiarach pola gry 90m/45m oraz wyposażenie lekkoatletycznie i sprzęt sportowy.
Minister Sportu i Turystyki 4 329 906,34
PLN
1 000 000,00
PLN
„Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej
w Wilkowyi”
Inwestycja była prowadzona także
w roku 2018. Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż obrzeży, podbudowy uzupełnienie, podbudowy boiska, nawierzchnie, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, piłkochwyty, niwelacja terenu, inwestycja dotyczyła przebudowy boiska o wymiarach 12,80 x24.40m oraz renowacji i przebudowę terenu przylegającego
Województwo Mazowieckie 150 683,45
PLN
95 879,00
PLN
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki część I”

Zakres rzeczowy realizowany w 2017 i 2018 roku: budowa kanalizacji sanitarnej z geodezją, projektami organizacji ruchu, elektryka, nawierzchnie i ogrodzenia; po zrealizowaniu wniosku miała powstać sieć kanalizacyjna
o długości 8 145,50mb
i średniodobowej ilości ścieków przyjętych równych 62,30m3/d; utworzono 212 szt przyłączy kanalizacyjnych. Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków wynosiła 623 osoby.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
2 828 553,31
PLN
2 000 000,00
PLN
„Utworzenie miejsca do  rekreacji, czyli małej architektury
w miejscowości Ruda Talubska”
Inwestycja prowadzona w 2018 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia wokół urządzeń rekreacyjnych, montaż urządzeń rekreacyjnych, dojścia do zabawek i sadzenie roślin, ogrodzenie, podwyższenie terenu
i naprawa rowu, łącznie na placu pojawiło się 10 różnych zabawek dla dzieci i 15 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu rozmieszczonych na 5 słupach do tego zadbaliśmy
o zazielenienie terenu.
Województwo Mazowieckie 313 448,59
PLN
182 309,00
PLN
„Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Rębków gmina Garwolin”
Inwestycja była także prowadzona
w 2018 roku. Zakres rzeczowy: budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Rębków gmina Garwolin, wykonanie nawierzchni żwirowej, zakup i montaż urządzeń siłowych w ilości 11 szt z czego 10 szt urządzeń została umieszczona parami na 5 słupach nośnych ze stali konstrukcyjnej i ustawiono odrębnie jedną ławkę
z rowerkiem.
Województwo Mazowieckie 38 395,93
PLN
24 431,00
PLN
„Edukacja historyczna -Akademia Małej Ojczyzny” Inwestycja była kontynuowana także w 2018 roku. Zakres rzeczowy: w trakcie projektu odbyło się 24 spotkania na których były prowadzone warsztaty. Druk zdjęć w ilości 60 szt o wymiarach 20x30cm, Zajęcia terenowe praktyczne odbyły się w ilości 6 szt. gdzie każda z grup liczyła 40 osób, Przygotowanie skryptu, grafik, druk 1000 szt przewodnika po ziemi garwolińskiej. W ramach projektu zakupiono projektor, laptop, program photoshop Województwo Mazowieckie 53 004,86
PLN
33 726,00
PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2010

Nazwa zadania Program Wartość dotacji
Ukształtowanie Centrum wsi Górki poprzez budowę chodnika Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 258 744,00 PLN
Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury 1 905,00 PLN
Dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw przy zespole Szkół w Rudzie Talubskiej Program Rządowy „Radosna Szkoła” wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 57 296,00 PLN
Dofinansowanie wyposażenia szkolnego miejsca zabaw szkół na terenie gm. Garwolin Program Rządowy „Radosna Szkoła” wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 11 995 zł  – Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej; 12 000 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej
Program „Mały Odkrywca
w Przedszkolu” realizowany przez Publiczne Przedszkole w Michałówce
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 48 121,54 PLN
Program szkoleń leśników „Nowe umiejętności –  nowe możliwości” realizowany w przez Gminę Garwolin
w partnerstwie z Nadleśnictwem Garwolin
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 48 368,33 PLN
„Od bierności do aktywności” – program Szkoleń organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 99 873,77 PLN
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Miętne w aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6 224 510,37 PLN
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające  kompetencje kluczowe realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej Program „Zagrajmy o sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 22 090 PLN
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową 4 119 PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2009

Nazwa zadania Program Wartość dotacji
Modernizacja drogi gminnej
w miejscowościach Lucin gm. Garwolin
Fundusz ochrony gruntów Rolnych wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 50 000,00 PLN
Wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej PFRON 30 000,00 PLN
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sulbinach gm. Garwolin
Samorządowy Program Wsparcia OSP
w Województwie Mazowieckim ”OSP – 2009” wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
66 287,00 PLN
Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury 2 273,89 PLN
Zakup wyposażenia do nowego skrzydła zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 50 000 PLN
„Od bierności do aktywności” – program Szkoleń organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla kobiet długotrwale bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 54 792,52 PLN
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową 4 000 PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2008

Nazwa zadania Program Wartość dotacji
Modernizacja drogi gminnej
w miejscowościach Rębków i Ewelin gm. Garwolin
Fundusz ochrony gruntów Rolnych wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 45 000,00 PLN
Budowa chodnika w miejscowości Sulbiny Sektorowy Program Operacyjny wdrażany przez   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 311 360 PLN
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Garwolin Samorządowy Program Wsparcia OSP
w Województwie Mazowieckim ”OSP – 2008” wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
9 169 zł – OSP Izdebnik; 5 382 zł – OSP Niecieplin; 5 350 zł – OSP Taluba
Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury 2 276,21 PLN
Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego we wsi Rębków gm. Garwolin Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent D wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 30 000 PLN
Remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wilkowyi
Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 50 000,00 PLN
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy na remont pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowyi Subwencja oświatowa wdrażana przez   Ministerstwo Edukacji Narodowej 54 000 PLN
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową 10 000 PLN
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2007

Nazwa zadania Program Wartość dotacji
Kanalizacja sanitarna wraz
z przyłączami w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wdrażany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego 1 965 669,41 PLN
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy na rzecz Publicznego Zespołu Szkół w Michałówce gm.  Garwolin Subwencja oświatowa wdrażana przez   Ministerstwo Edukacji Narodowej 80 000 PLN
Modernizacja pomieszczeń
w Zespole Szkół Publicznych
w Michałówce gm. Garwolin
Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 121 584 PLN
Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Woli Rębkowskiej
Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury 1 153,73 PLN
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Garwolin Samorządowy Program Wsparcia OSP w Województwie Mazowieckim ”OSP – 2007” wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9 459 zł – OSP Rębków; 9 459 zł – OSP Rębków; 14 612 zł – OSP Ruda Talubska; 3 424 zł – OSP Niecieplin; 17 518 zł – OSP Miętne; 2 703 zł – OSP Sulbiny
Wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej PFRON 14 037,99 PLN
Wykonanie monitoringu w 3 szkołach gminy Garwolin Rządowy program „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach” wdrażany przez   Kuratorium Oświaty
w Warszawie
31 000 PLN
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową 10 000 PLN