1. Waldemar Krupa – przewodniczący komisji,
 2. Małgorzata Żołądek – z-ca przewodniczącego komisji,
 3. Jarosław Chmielak – członek komisji,
 4. Tadeusz Gora – członek komisji,
 5. Marek Kot – członek komisji,
 6. Marcin Rosa – członek komisji,
 7. Wojciech Ruszkiewicz – członek komisji,
 8. Elżbieta Wielgosz – członek komisji,
 9. Albert Zawadka – członek komisji,
 10. Piotr Żurawek – członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

 • opiniowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie wykonania budżetu Gminy Garwolin oraz sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Garwolin,

 • wydawanie opinii o projekcie budżetu Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie zmian w budżecie Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie bieżących spraw związanych z gospodarką finansową Gminy Garwolin,

 • opiniowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Garwolin, zasad utrzymania czystości i stanu sanitarnego gminy,

 • opiniowanie zbycia, nabycia i zmiany nieruchomości rolnych,

 • rozpatrywanie i ocenianie wniosków mieszkańców gminy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • inicjowanie prac związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,

 • opiniowanie wszelkich spraw prowadzonych przez Gminę w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców obejmujących w szczególności: sprawy zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Rozmiar czcionki
Kontrast