Historia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku została powołana na walnym zebraniu mieszkańców wsi, które odbyło się 3 kwietnia 1965 roku w lokalu Zakładów Mleczarskich. W spotkaniu uczestniczyło 30 mieszkańców oraz

przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnych Stanisław Grunwald i przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Talubskiej Stefan Ornat.
Walne zebranie jednogłośnie przyjęło statut OSP Izdebnik. W skład pierwszego zarządu weszli:

 • Prezes — Aleksander Rękawek
 • Wiceprezes-naczelnik – Czesław Grzeszczak
 • II wiceprezes – Jakub Gałązka
 • Skarbnik – Józef Paśnik
 • Sekretarz – Tadeusz Bogusz
 • Gospodarz – Stanisław Domarecki
 • Przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej – Antoni Lach

Pierwszej komisji rewizyjnej przewodniczył Jan Bartnik, a jej członkami zostali Marian Trzpil i Józef Dudek. Straż liczyła 22 druhów.

          Początki działalności były trudne. Ochotnicza Straż Pożarna nie posiadał bowiem funduszy ani jakiegokolwiek sprzętu. Pieniądze zdobywano organizując zabawy taneczne, loterie fantowe i podejmując prace społeczno-użyteczne. Dużą pomocą okazała się Gromadzka Rada Narodowa w Rudzie Talubskiej. W 1965 roku jednostka otrzymała z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie motopompę M400, wraz ze sprzętem koniecznym do gaszenia pożarów. 18 grudnia 1966 roku na walnym zebraniu dokonano zmiany naczelnika. Został nim Stanisław Krulewicz, a jego zastępcą Jan Bartnik. Na nowo przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Stanisława Rękawka.
W następnych latach praca druhów opierała się na gromadzeniu funduszy potrzebnych do rozpoczęcia budowy Domu Strażaka. W 1966 roku od Szczepana Głaszczki zakupiono plac pod budowę remizy. Przygotowania do budowy rozpoczęły się w 1967 roku. W tym samym 1967 roku strażacy wyremontowali w czynie społecznym budynek Zlewni Mleczarskiej, która służyła im na spotkania, oraz wykonywali remont drogi z Izdebnika do Górek.
23 listopada 1967 roku zarząd zdecydował o zmianie skarbnika. Józefa Paśnika zastąpił Stefan Puszczyński. 13 stycznia 1968 roku na walnym zebraniu, które odbyło się u Jakuba Gałązki, wybrano nowy zarząd. W jego skład weszli Aleksander Rękawek jako prezes, Wiesław Tobiasz jako wiceprezes-naczelnik, Jakub Gałązka jako wiceprezes, Stefan Puczyński jako skarbnik, Tadeusz Bogusz jako sekretarz, Antoni Lach jako gospodarz oraz Jan Janisiewicz jako przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej. Komisje rewizyjną stanowili Fabian Głaszczka, Marian Stasiak oraz Jan Trzpil.
W 1968 roku przygotowano plan pracy nad wyszkoleniem bojowym sekcji strażackich – organizowanie zbiórek umownych i alarmowych, zapoznanie członków z musztrą OSP.
Budowę murowanej strażnicy o łącznej powierzchni 234m2, rozpoczęto w IV kwartale 1969 roku. Jego wartość kosztorysowa wyniosła 870 tysięcy złotych. Połowę środków przekazało społeczeństwo Izdebnika, a drugą połowę Powiatowa Rada Narodowa i Gromadzka Rada Narodowa. W 1973 roku dokonano oficjalnego otwarcia strażnicy oraz wręczenia jednostce sztandaru.
W 1980 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku liczyła 27 członków zwyczajnych i 6 wspierających. W styczniu 1980 roku walne zebranie członków OSP powołało zarząd w składzie:
Aleksander Rękawek jako prezes, Tadeusz Tobiasz jako naczelnik, Marian Stasiak jako zastępca naczelnika, Stefan Puczyński jako skarbnik, Marian Danielczuk jako sekretarz, Stanisław Domarecki jako gospodarz. W skład Komisji rewizyjnej weszli Wiesław Budzyński, Czesław Grzeszczak oraz Ryszard Balas. Pięć lat później walne zebranie wybrało zarząd w składzie: Aleksander Rękawek (prezes), Waldemar Mućko (naczelnik), Stefan Puczyński (skarbnik), Tadeusz Bogusz (sekretarz) i Stanisław Domarecki (gospodarz). W 1988 roku według wykazu było 14 członków OSP.

         W 1990 roku OSP liczyła około 20 członków. W skład zarządu weszli: Aleksander Rękawek (prezes), Waldemar Mućko (naczelnik), Stefan Puczyński (skarbnik), Tadeusz Zawadka (sekretarz) i Fabian Głaszczka (gospodarz). W tym samym roku wykonano tynkowanie strażnicy, obróbkę oraz lepikowanie dachu. 5 marca 1992 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku została wpisana do rejestru stowarzyszeń. W 1993 roku wybudowano szalet, lepikowano dach, w 1944 roku wykonano remont kuchni, położono glazurę i terakotę, podciągnięto wodę zimną i ciepłą. W następnych latach strażacy  społecznie budowali drogę. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych regularnie stawali na podium. W miarę możliwości Jednostka pozyskiwała także sprzęt. W latach 80 zakupiono jedną motopompę P05. Drugą w 1992 roku pozyskano z Fabryki Opakowań Kosmetycznych Pollena w Łaskarzewie. W 1993 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rębkowskiej przekazała jednostce samochód gaśniczy Żuk, wcześniej do zdarzeń druhowie jeździli końmi, a następnie ciągnikami. W 1994 roku OSP Sulbiny przekazało jednostce wózek wężowy do samochodu, OSP Wola Rębkowska przekazała jednostce radiostację. W 1995 roku wybrano nowy zarząd w którym to długoletnią funkcję prezesa pełnioną przez Aleksandra Rękawka, przejął Adam Grzeszczak, naczelnikiem został Waldemar Mućko, sekretarzem Dariusz Kamiński, skarbnikiem Zygmunt Karczmarczyk, gospodarzem został Andrzej Korgol.
W 1996 roku modernizacji doczekała się strażnica OSP, dach przebudowano ze stropodachu na dwuspadowy, kryty blachą ocynkowaną. Koszt materiałów wyniosła około 12 tysięcy złotych. W następnych latach wymieniono okna, podłogę z drewnianej wymieniono na terakotę oraz wymieniono drzwi w garażu. Zamontowano także nowe ogrodzenie.
Na przełomie wieku wybrano nowy zarząd. Prezesem pozostał Adam Grzeszczak, naczelnikiem Waldemar Mućko, sekretarzem Dariusz Kamiński, skarbnikiem Zygmunt Karczmarczyk, gospodarzem Andrzej Korgol, wiceprezesem został Grzegorz Trzpil, zastępcą naczelnika Roman Nowaciński.
W 2001 roku jednostka otrzymała radiostację Motorola. W 2002 roku OSP liczyła 23 członków, wykonano wtedy 10 nowych stołów z konstrukcją metalową, wyremontowano i przebudowano scenę i kuchnię, zakupiono zestawy gastronomiczne. Druhowie zaczęli uczestniczyć w uroczystościach w Górkach, zabezpieczając porządek publiczny i kierując ruchem drogowym. W 2006 roku z funduszy gminnych na jednostki OSP nabyto średni samochód pożarniczy marki Renault. Zuka przekazano do jednostki OSP Taluba, ułożono także kostke przed strażnicą.
Jednostka OSP Izdebnik wyposażona jest w sprzęt wystarczający do uczestnictwa w akcjach. Druhowie wyjeżdżają do pożarów, powodzi oraz zagrożeń miejscowych, uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, uroczystościach państwowych oraz kościelnych, pomagają także przy organizacji nabożeństw fatimskich w Górkach.

Obecnie jednostka liczy 17 członków zwyczajnych, w tym dwie panie, oraz dwóch honorowych.

Obecny zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

 • Prezes — Adam Grzeszczak
 • Wiceprezes-naczelnik – Waldemar Mućko
 • Zastępca Prezesa – Sebastian Nowaciński
 • Zastępca naczelnika – Roman Nowaciński
 • Sekretarz – Katarzyna Misiak
 • Skarbnik – Zygmunt Karczmarczyk
 • Gospodarz – Daniel Luśnia
 • Członek – Rafał Mućko