Uchwała Nr VI / 33 / 2007

Rady Gminy Garwolin

z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w wykonaniu Uchwały Nr XIX/182/2001 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, Rady Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Zakres obowiązywania i zasięg terytorialny planu

§ 1.1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, zwany dalej planem.

2.      Plan wymieniony w ust. 1 obejmuje obszary w granicach administracyjnych gminy Garwolin, z wyłączeniem:

1)    obszarów wyznaczonych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XV/141/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. obejmujących tereny wokół obwodnicy miasta Garwolin;

2)    obszarów posiadających aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr VII/151/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r. obejmujący tereny eksploatacja kruszywa we wsi Sławiny;

3)    obszarów leśnych (ur. Huta) w obrębie geodezyjnym Wola Rębkowska;

4)    obszarów leśnych (ur. Miętne) w obrębie geodezyjnym Miętne;

5)    obszarów leśnych (ur. Unin) w obrębie geodezyjnym Unin Kolonia;

6)    innych obszarów gminy w szczególności obejmujących tereny gruntów rolnych, łąk i pastwisk oraz tereny zabudowy zagrodowej rozproszonej, a w szczególności nie będących terenami istniejącej i planowanej zwartej zabudowy, dróg publicznych, niektórych dróg wewnętrznych, terenami lasów, enklaw leśnych oraz terenami przeznaczonymi do zalesienia.

3.      Plan wymieniony w ust. 1 uwzględnia przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania i zabudowy spójne z polityką przestrzenną, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin zatwierdzonym uchwałą Nr XVI / 137 / 2000 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2000 r.

4.      Plan ustala podział obszaru gminy na 5 jednostek strukturalnych struktury funkcjonalno-przestrzennej, z głównymi ośrodkami obsługi ludności i rolnictwa:

1)    A – Miętne – obejmująca swym zasięgiem północno-wschodni obszar gminy, w granicach administracyjnych wsi: Miętne, Jagodne, Puznów Nowy, Puznów Stary;

2)    B – Wola Rębkowska – obejmująca swym zasięgiem środkowy obszar gminy ciągnący się pasem z północy na południe, w granicach administracyjnych wsi: Wola Rębkowska, Ewelin, Górki, Izdebnik, Krystyna, Parcele Rębków, Rębków, Stara Huta, Stoczek, Wilkowyja, Zakącie;

3)    C – Wola Władysławowska – obejmująca swym zasięgiem zachodni obszar gminy, w granicach administracyjnych wsi: Budy Uśniackie, Uśniaki, Władysławów, Wola Władysławowska;

4)    D – Ruda Talubska – obejmująca swym zasięgiem południowo-wschodni obszar gminy, w granicach administracyjnych wsi: Ruda Talubska, Sulbiny, Taluba;

5)    G – obejmująca pozostałe wsie, tj.: Czyszkówek, Lucin, Niecieplin, Sławiny, Unin Kolonia, korzystające z usług podstawowych w Garwolinie.

§ 2. Plan wymieniony w § 1 składa się z:

1)    ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy wyrażonych w formie tekstowej, stanowiących treść niniejszej uchwały;

2)    załącznika graficznego Nr 01 (informacyjnego), który jest integralną częścią uchwały, zawierającego tytuł opracowania, zespół autorski, wykaz rysunków, schemat rozmieszczenia rysunków oraz legendę do załączników mapowych;

3)    rysunku planu sorządzonego na mapach w skali 1:5000 i 1:2000, który jest integralną częścią uchwały i składa się z ponumerowanych załączników graficznych od Nr 1 do Nr 36:

a)    Jednostka strukturalna A:

Zał. Nr 1.         wieś Miętne 1/2,

Zał. Nr 2.         wieś Miętne 2/2,

Zał. Nr 3.         wieś Jagodne,

Zał. Nr 4.         wieś Puznów Nowy,

Zał. Nr 5.         wieś Puznów Stary,

b)    Jednostka strukturalna B

Zał. Nr 6.         wieś Wola Rębkowska 1/2,

Zał. Nr 7.         wieś Wola Rębkowska 2/2,

Zał. Nr 8.         wieś Ewelin,

Zał. Nr 9.         wieś Górki 1/2,

Zał. Nr 10.       wieś Górki 2/2,

Zał. Nr 11.       wieś Izdebnik,

Zał. Nr 12.       wieś Krystyna,

Zał. Nr 13.       wieś Parcele Rębków,

Zał. Nr 14.       wieś Rębków 1/4,

Zał. Nr 15.       wieś Rębków 2/4,

Zał. Nr 16.       wieś Rębków 3/4,

Zał. Nr 17.       wieś Rębków 4/4,

Zał. Nr 18.       wieś Stara Huta,

Zał. Nr 19.       wieś Stoczek,

Zał. Nr 20.       wieś Wilkowyja 1/2,

Zał. Nr 21.       wieś Wilkowyja 2/2,

Zał. Nr 22.       wieś Zakącie,

c)    Jednostka strukturalna C

Zał. Nr 23.       wieś Wola Władysławowska,

Zał. Nr 24.       wieś Budy Uśniackie,

Zał. Nr 25.       wieś Uśniaki,

Zał. Nr 26.       wieś Władysławów,

d)    Jednostka strukturalna D

Zał. Nr 27.       wieś Ruda Talubska,

Zał. Nr 28.       wieś Sulbiny 1/2,

Zał. Nr 29.       wieś Sulbiny 2/2,

Zał. Nr 30.       wieś Taluba 1/2,

Zał. Nr 31.       wieś Taluba 2/2,

e)    Jednostka strukturalna G

Zał. Nr 32.       wieś Czyszkówek,

Zał. Nr 33.       wieś Lucin,

Zał. Nr 34.       wieś Niecieplin,

Zał. Nr 35.       wieś Sławiny,

Zał. Nr 36.       wieś Unin Kolonia.

§ 3. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1)    ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)    planistyczne uporządkowanie obszarów objętych planem.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    przeznaczenie terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;

2)    linie rozgraniczające ulic, dróg i placów wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

3)    granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

4)    zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)    lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym również gabaryty obiektów, ich minimalne odległości od dróg, innych obiektów i stref, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)    zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)    szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 5.1.     Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin;

2)    uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Garwolinie;

3)    rysunku planu – należy przez to rozumieć opracowane do niniejszej uchwały w skali 1:5000 i 1:2000 załączniki graficzne ponumerowane od nr 1 do nr 36;

4)    przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

5)    terenie – o ile z treści uchwały nie wynika inaczej, należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz określony wyróżnikiem literowym określającym sposób jego użytkowania;

6)    liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć ściśle określone linie, które wyznaczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice, drogi i ciągi komunikacyjne;

7)    przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie w sposób określony ustaleniami planu;

8)    przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu;

9)    nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie określające minimalną odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni lub linii rozgraniczających oraz ograniczające tereny, w granicach których ustala się możliwość wznoszenia budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

10)  intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik określający stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji budynków istniejących i projektowanych w granicach działki budowlanej, do powierzchni tej działki;

11)  działce budowlanej – należy przez to rozumieć część terenu, która jest lub będzie wydzielona geodezyjnie, której cechy umożliwiają przeznaczenie jej pod zabudowę zgodną z przeznaczeniem tego terenu;

12)  zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć zabudowę przeznaczoną na indywidualne potrzeby związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną z wyłączeniem prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej;

13)  usługach – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

14)  rzemiośle – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności polegającej na wytwarzaniu dóbr codziennego użytku, przy użyciu prostych narzędzi i maszyn, świadczeniu usług mających na celu naprawę i konserwację przedmiotów;

15)  usługach i rzemiośle nieuciążliwym – należy przez to rozumieć usługi i rzemiosło, które nie powodują uciążliwej emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany, a także nie będące inwestycjami wymienionymi w pkt 16;

16)  usługach i rzemiośle uciążliwym – należy przez to rozumieć usługi i rzemiosło, które mogą powodować uciążliwą emisję substancji i energii, lub dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany lub będące następującymi inwestycjami: stacje dystrybucji paliw płynnych i gazowych, piekarnie, zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości zatrudniające powyżej 5 pracowników, stacje obsługi samochodów, lakiernie i warsztaty samochodowe, stolarnie, tartaki, usługi wymagające dostaw częściej niż raz na 2 dni i samochodami cięższymi niż 3,5 tony, hurtownie, magazyny i składy, usługi handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 300 m²;

17)  uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawisko lub stan utrudniający życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a w szczególności różnego rodzaju emisje takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami;

18)  urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia budowlane ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi;

19)  zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską o charakterze parkowym lub ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;

20)  zieleni izolacyjnej i ochronnej – należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, izolującą istniejącą i planowaną zabudowę od istniejących i planowanych terenów komunikacji oraz od terenów uciążliwych.

 

2.       Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

Załączniki: