• uchwalanie Statutu Gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym, oraz sekretarz gminy – na wniosek Wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy ,rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielanie absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 •  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczajacych zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
 1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta, 
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym, 
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy, 
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 
 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 
 9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń dzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy,
 • rada gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną,
 • rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących,
 • odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących,
 • powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalajac przedmiot działania oraz skład osobowy.