Ogłaszamy konkurs na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów.

REGULAMIN KONKURSU

na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin określa warunki konkursu na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.-pieszych i rowerzystów.
2.Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie,
a partnerem merytorycznym Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy IV, V, VI, VII, VIII i klas III gimnazjalnych.

4.Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: I kategoria: IV-VI, II kategoria: VII, VIII, III gimnazjalne.

 

 1. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania profilaktyką społeczną,
a w szczególności: zagrożeniami w ruchu drogowym dotyczącymi niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów.

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest spot filmowy (max do 90 sekund) dotyczący zagrożeń występujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, poświęcony profilaktyce sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.
-Utwór powinien być dostarczony w formie elektronicznej, w formacie MP4 lub DVD.

-Pracę konkursową należy nagrać na nośniku pamięci, a następnie dostarczyć do UG Garwolin.

-Dane dotyczące twórców tj. imiona i nazwiska, klasa oraz dane opiekuna-nauczyciela,  pełną nazwę prezentowanej szkoły należy wpisać do karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

2.Czas trwania konkursu:

 1. a) 1 marca 2019r. ogłoszenie konkursu
  b) 12 kwietnia 2019r. g.15,00 termin na dostarczenie prac do UG Garwolin
 2. c) 30 kwietnia 2019r. ogłoszenie wyników konkursu

 

 1. Zasady konkursu

 

1.Do konkursu mogą przystąpić pojedyncze osoby oraz zespoły / grupy uczniów ( max 5 osób) z kl. IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych i klas  III gimnazjalnych placówek oświatowych podległych Gminie Garwolin.

2.Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa, musi być zgodna
z normami obyczajowymi i etycznymi.
3.Uczestnicy konkursu do pracy winni załączyć oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie.

4.Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do utworu, a praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

5.Uczestnicy konkursu udzielają organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych z podaniem imienia i nazwiska autora oraz placówki edukacyjnej, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi w celu publikacji na stronie internetowej organizatora lub w lokalnych mediach.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie spełniają wymogów umożliwiających  publiczną prezentację spotu.

 

 1. Ocena i nagrody

 

1.Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2.Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie.

 

VI Załączniki

 

Załącznik nr 1. karta zgłoszenia

 

Załącznik nr 2. karta oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

uczestnictwa w konkursie na profilaktyczny spot filmowy dotyczący zagrożeń, na jakie narażeni sa niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

 

1.Placówka edukacyjna, wychowawcza (pełna nazwa)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Dane nauczyciela-opiekuna grupy wraz z telefonem kontaktowym, i adresem e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dane ucznia/uczniów -uczestnika/ uczestników konkursu wraz z podaniem klasy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Załączniki – oświadczenia prawnych opiekunów o zgodzie na udział dziecka w przedmiotowym konkursie.

 

 

………………………………………………………….       ……………………………………………………………………….

                      (pieczęć placówki)                                                                            (podpis opiekuna)

 

 

Karta oceny utworu – spotu filmowego

 

Tytuł pracy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reprezentowana placówka oświatowa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Oceniane elementy i Liczba punktów
1.       zgodność z tematyką konkursu
2.       zawartość  najważniejszych informacji pod kątem przekazu profilaktycznego
3.       uporządkowany i logiczny układ przedstawionych wydarzeń
4.       wartość artystyczna utworu
Suma punktów: …………………………….……. /12 pkt.

 

 

 

Poszczególne aspekty pracy należy ocenić w skali 0 – 3:

0 – najniższa ocena, 3 – najwyższa ocena

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………………………………….

                                                                                              (podpis członka jury)

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ” ALKOHOL I PAPIEROSY – TU TYLKO DLA DOROSŁYCH”

Zapraszamy do udziału w Gminnym konkursie plastycznym pod nazwą „Alkohol i papierosy – tu tylko dla dorosłych”

 

regulamin gminnego konkursu plastycznego

oświadczenie

 

 

 

W dniu 29 grudnia 2017 roku podsumowaliśmy projekt profilaktyczny pod hasłem „Wiem co ważne, umiem wybierać, żyję godnie” realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie oraz Komendę Powiatową Policji w Garwolinie.

O projekcie pisaliśmy już wcześniej. Poniżej przypominamy imiona i nazwiska Zwycięzców konkursu literackiego oraz krótka fotorelacja z wręczenia nagród.

link do pobrania zdjęć wrcznie-nagrd-konkurs-29.12.-2017

 

I miejsce – Katarzyna Cichecka – ZS w Rudzie Talubskiej

II miejsce – Magdalena Piesio – ZS w Michałówce

III miejsce – Klaudia Mikulska – ZS w Woli Rębkowskiej

 

Wyróżnienia:

Małgorzata Barud – ZS w Rudzie Talubskiej

Ewelina Sowa – ZS w Rudzie Talubskiej

Weronika Kozłowska – ZS w Woli Rębkowskiej

Anna Walenda – ZS w Michałówce

 

 

 

 

 

Aktualności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie wraz partnerem merytorycznym Komendą Powiatową Policji w Garwolinie realizowała projekt profilaktyczny pod hasłem „Wiem co ważne, umiem wybierać, żyję godnie”.

Szkoły biorące udział w projekcie to: Szkoła Podstawowa im. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej, Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej, Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce.

Ostatnim element projektu był konkurs literacki. Uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę epicką w dowolnej formie wiążącą się tematycznie z omawianymi zagadnieniami tj. profilaktyką stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień, podejmowania zachowań ryzykownych i popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie.

Nagrodą za udział w konkursie był udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy, podczas której młodzież obejrzała spektakl pt.„Dopalacze. Siedem stopni donikąd” w Teatrze Kamienica oraz odwiedziła Centrum Nauki Kopernik i tor gokartowy.  Krótka fotorelacja poniżej (Dziękujemy Pani Beacie Potapskiej za udostępnienie zdjęć).

 

Dziękujemy firmie WAWAGRA za profesjonalne zorganizowanie wycieczki.

 

Dodatkowo Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe:

I miejsce – Katarzyna Cichecka – ZS w Rudzie Talubskiej

II miejsce – Magdalena Piesio – ZS w Michałówce

III miejsce – Klaudia Mikulska – ZS w Woli Rębkowskiej

 

Wyróżnienia:

Małgorzata Barud – ZS w Rudzie Talubskiej

Ewelina Sowa – ZS w Rudzie Talubskiej

Weronika Kozłowska – ZS w Woli Rębkowskiej

Anna Walenda – ZS w Michałówce

 

Wręczenie nagród 29 grudnia 2017 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Garwolin (sala konferencyjna).

W dniu 29 września 2017r. podczas sesji Rady Gminy Garwolin, Pan Marcin Kołodziejczyk – Wójt Gminy Garwolin przekazał Szkole Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi i Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie dwa zestawy do realizacji zajęć profilaktycznych tj. alkogogle i narkogogle. Zostały one zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie.

 

 

Wypoczynek wakacyjny – obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami

 

Adresatami działania była grupa 26 dzieci w wieku szkolnym, uczestników dziesięciodniowego wypoczynku profilaktycznego zamieszkujących na terenie Gminy Garwolin.

Realizator – Fundacja „Bądź Między Nami” z Lublina

Wypoczynek trwał 10 dni. Podczas wypoczynku zorganizowano dla dzieci przebywających w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdyni następujące wycieczki:

 1. Gdańsk (Stare Miasto, Fontanna Neptuna, Rynek, ZOO w Oliwie, Forty na Górze Gradowej, Narodowe Muzeum Morskie)
 2. Westerplatte
 3. Sopot – spacer po molo
 4. Gdynia – Muzeum Emigracji, Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Muzeum Marynarki Wojennej, „Dar Młodzieży”, „Błyskawica”)
 5. INFO-BOKS
 6. Odbyło się sześć imprez ogólno kolonijnych („Familiada”, wybory „Miss i Mistera Kolonii”, „Karaoke”, „Bal Przebierańców”, „Śluby kolonijne”, „Chrzest kolonijny”).
 7. Odbyło się pięć dyskotek.
 8. Udział we Mszy Św.
 9. Dwa razy zorganizowano „Kino Letnie”.
 10. Odbył się bieg terenowy po Gdyni.
 11. „Prezentacja grup kolonijnych”
 12. Odbywały się liczne gry: „Zgadnij kto…”, „Dyrygent”, „Cebula”, „Śpiewające fortepiany”, „Figury”.

Podczas dziesięciodniowego pobytu od 29 czerwca do 8 lipca 2017 r. zrealizowano program profilaktyczny „Debata” – program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie oraz „Uzależnieniom mówimy – STOP!” – autorski program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany na koloniach i obozach organizowanych przez Fundację „Bądź między nami” opracowany przez mgr Joannę Pęcak – prezesa zarządu fundacji.

 

Gmina Garwolin przekazała na w/w wypoczynek dzieci kwotę 20.000 zł

 

 

 

Skład Komisji i zadania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie powołana Zarządzeniem nr 8/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 17 stycznia 2017 roku:

 

 1. Irena Skwarek – Przewodnicząca Komisji
 2. Martyna Karaś – Sekretarz Komisji
 3. Beata Piotrowska – Członek Komisji
 4. Iwona Pluta – Członek Komisji
 5. Danuta Kalinowska – Członek Komisji
 6. Grzegorz Kot            – Członek Komisji

 

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz z innych przepisów.

 

Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności inicjuje działania w następującym zakresie:

 1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 5. podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 6. wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie określa regulamin organizacyjny ustalony Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 5 lipca 2017 r.

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie

Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin

tel. (25) 682-05-60 wew. 32 lub 52

e-mail: gkrpagarwolin@o2.pl