101A3045 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Rębkowskiej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2014 r. W skład zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej oraz Szkoła Filialna w Krystynie.

Publiczne Przedszokle „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej. Nie jest znana dokładna data rozpoczęcia działalności przez Przedszkole w Woli Rębkowskiej, ponieważ nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające powołanie tej placówki. Szacuje się, że istnieje już od około pięćdziesięciu lat. Początkowo mieściło się w izbach wynajętych w domu miejscowego gospodarza. 
W latach pięćdziesiątych przeniesiono je do budynku, który zajmowała Gromadzka Rada Narodowa w Woli Rębkowskiej, gdzie funkcjonowało do sierpnia 2000 roku w liczbie dwóch oddziałów. Decyzją Zarządu Gminy Garwolin z czerwca 2000 roku, z uwagi na słaby stan techniczny budynku, przeniesiono je do pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rębkowskiej.
Do przedszkola uczęszczają dzieci głównie z Woli Rębkowskiej i okolicznych wsi: Rębków, Stara Huta, Krystyna, Wola Władysławowska, Budy Uśniackie, Władysławów, Wilkowyja, Stoczek.
Foto_2_0141 września 2010 r. została oddana do użytku nowa część Publicznego Przedszkola w Woli Rębkowskiej. Jest to nowoczesny budynek, specjalnie zaprojektowany i dostosowany do potrzeb najmłodszych. Obiekt spełnia wszystkie normy wymagane w budownictwie oświatowym. Budynek mieści cztery sale zajęć oraz pomieszczenia pomocnicze, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu na zewnątrz budynku. Istotą inwestycji było stworzenie warunków do podniesienia poziomu nauczania oraz pośrednio, przez poprawę jakości infrastruktury służącej edukacji i poszerzenia oferty przedszkola, wzrost poziomu wykształcenia najmłodszych mieszkańców Gminy Garwolin; wyrównania szans dzieci, w tym także niepełnosprawnych, z terenu Gminy Garwolin wobec większych miast województwa w dostępie do dalszej edukacji i możliwości rozwijania zainteresowań.
Foto_2_022Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy. Możliwość pozostawienia dzieci w placówce oświatowej pozwoli rodzicom podjąć lub kontynuować pracę zawodową bez konieczności organizowania opieki nad dzieckiem we własnym zakresie. Dzięki nowowybudowanemu przedszkolu w bieżącym roku szkolnym liczba dzieci wyniesie 125. Pomieszczenia przedszkola będą wykorzystywane na cele edukacji i prowadzenia zajęć dodatkowych w godzinach popołudniowych dla dzieci w wieku do 5 lat.

Szkoła w Woli Rębkowskiej ma prawie 130 – letnią historię. Z materiałów źródłowych wiadomo, że istniała ona już w roku 1871 i zajmowano się w niej nauczaniem początkowym. W okresie międzywojennym mieszkańcy wsi uczęszczali do 4-klasowej szkoły, która mieściła się w zabudowaniach P. Zawadki. 

Z zachowanych protokołów zebrań Rady Gromadzkiej tego okresu wynika, że poważnie myślano o budowie nowej szkoły. W dniu 27 września 1934 roku zanotowano: „… w planie pracy Rady101A3112 Gromadzkiej uchwala się: budowę szkoły wyższej (siedmioklasowej trzeciego stopnia) w połączeniu dwóch rejonów: Rębkowa i Woli Rębkowskiej. Realizację budowy przeprowadzić w porozumieniu się ze wsią Rębkowem.”  Z pomysłu tego jednak zrezygnowano, zdecydowano zaś o budowie szkoły II stopnia dla Woli Rębkowskiej, Krystyny i Kolonii Rębków. Na zebraniu 23 stycznia 1938 roku Gromada uchwaliła dobrowolne opodatkowanie się, zaplanowała sprzedaż starego budynku szkolnego i wybrała komitet budowy szkoły w składzie: Lenarczyk Franciszek, Nowak Ludwik, Mianowski Wojciech, Głaszczka Franciszek, Witakówna Janina (kierownik szkoły). Wybuch wojny zniweczył te plany, a stara szkoła uległa całkowitemu zniszczeniu. Po wojnie wrócono do pomysłu budowy wspólnej szkoły dla Woli Rębkowskiej i Rębkowa, wykopano nawet fundamenty na działce obok drogi łączącej obie wsie, ale na tym zakończono tę inwestycję. 

101A3056W 1958 roku z inicjatywy mieszkańców wsi rozpoczęto budowę nowej szkoły. 7 stycznia 1962 roku, tuż po feriach zimowych, rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku. Pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Witak, który sprawował tę funkcję do 1964 r. Po nim nastąpili kolejno: Stanisława Lenarczyk, Jadwiga Papiernik, Danuta Chmielak, Kazimiera Bokus, Krystyna Wocial, Marek Zieliński. 1 września 1999 r. funkcję dyrektora objął Stanisław Poświata.Przez okres swego istnienia szkoła spełniała różne funkcje, które związane były z życiem wsi. Latem organizowano w niej dla miejscowych dzieci kolonie, a zimą zimowiska. Do momentu oddania do użytku nowej remizy strażackiej, to właśnie w szkole odbywały się zebrania Rady Sołeckiej, Rady Nadzorczej GS, Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania strażackie, mleczarskie. Organizowano w niej różnego rodzaju szkolenia i kursy (kroju, szycia, gotowania). W kolejnych latach szkoła została rozbudowana. W roku 1995 zakończono budowę sali gimnastycznej, a w roku 1999 zachodniego skrzydła.

100A0595Zgodnie z założeniami reformy oświaty w Woli Rębkowskiej zlokalizowano jedno z trzech gimnazjów Gminy Garwolin. Umieszczono go w gruntownie zmodernizowanej starej szkole, zaś nauka w 6-klasowej szkole podstawowej odbywa się w nowym zachodnim skrzydle.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej
Wola Rębkowska ul. Długa 90
08-410 Garwolin
tel. 25 681-52-13

W skład zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej wchodzą klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej

name-3

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej zostało powołane Uchwałą Rady Gminy Garwolin w 1999r. Naukę rozpoczęto w nowo wybudowanej szkole podstawowej. Inauguracja roku szkolnego 2000/2001 odbyła się już w budynku gimnazjum. Uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II miało miejsce 10 października 2006 r. Szkoła otrzymała wówczas sztandar. W pierwszą rocznicę tego wydarzenia odbyło się odsłonięcie popiersia Patrona.W obecnym roku szkolnym pracuje w szkole 17 nauczycieli, w tym 11 dyplomowanych; naukę pobiera 142 uczniów w ośmiu oddziałach. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań podczas różnych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, biorą udział w różnych projektach edukacyjnych, redagują gazetkę szkolną „Fenomenik”. Gimnazjum otrzymało certyfikat „Szkoła z klasą”.

name-4Uzupełnieniem procesu edukacyjnego są m. in. wycieczki szkolne. Tradycją stały się pielgrzymki do miejsc związanych z Patronem. W październiku szkoła bierze udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze. Dzięki ogromnym staraniom dyrektora gimnazjum udało się dwukrotnie wyjechać do Rzymu, aby rocznice śmierci Papieża uczcić przy jego grobie. Uczniowie gimnazjum osiągają wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach.

name-2

Najważniejsze osiągnięcia to m. in.: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Plastyczne Bajania” 2006; Nagroda w konkursie literacko-historycznym „To moja młodość…”; Srebrna Maska I stopnia 2006 i 2007 na XI Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych; II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O czym śpiewa wiatr, o czym szumią drzewa” za wiersz „Jestem wolna”. Nagroda stała się inspiracją do wydania tomiku poezji uczennicy; V miejsce w kategorii „Energetyka przyjazna środowisku” IX edycji Programu Edukacji Ekologicznej „Porządkujemy i odnawiamy las” 2007; I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie” za pracę „Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później jako Polka”; Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim „Papież Słowianin” organizowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami.

name-1Działania szkoły ukierunkowane są na integrację środowiska, co roku organizowany jest festyn „Szczęśliwa rodzina”. Od 2000 r. jest członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. W ramach działań Towarzystwa m. in. była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów w 2008 r. oraz Wojewódzkiej Konferencji „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”, która odbyła się 20 września 2010 r.